Aktuality

Oznámenie o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023

Stredoslovenská distribučná, a.s., vydáva oznámenie o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023.

  

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 1. januára 2023 sa mení výška taríf za straty pri distribúcii elektriny pre všetky napäťové úrovne, stanovené predbežným opatrením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), rozhodnutím č. 0004/2023/E-PR.

Zároveň informujeme o schválenom Nariadení vlády č. 465/2022 Z.z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny (ďalej len “Nariadenie č. 465/2022”), s účinnosťou od 20.12.2022. V zmysle § 3 Nariadenia č. 465/2022, je výška tarify za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny (§ 2 písm. k) piaty a ôsmy bod zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach) stanovená pre rok 2023 na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu, platného a účinného ku dňu účinnosti tohto nariadenia, vydaného spoločnosti SSD.

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny bude od 1. januára 2023 fakturovaná na úrovni roka 2022 pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny na základe údajov poskytnutých spoločnosti SSD dodávateľmi elektriny a pre všetkých odberateľov elektriny v domácnosti.

Napäťová úroveň

Tarifa za straty [€/MWh] pre domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov

VVN

1,8310    

VN

5,4923    

NN

10,9150    

 Ceny účtované pre týchto odberateľov sú v kapitole 7 cenníka za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platného od 1. januára 2023.