Aktuality

Oznámenie o výške cien za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 1. januára 2023

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 1. januára 2023 v zmysle § 45j ods. 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ostáva v platnosti rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým sú stanovené ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20. januára 2022.

Ceny za pripojenie na napäťovej úrovni do 1 kV sa z uvedeného dôvodu od 1. januára 2023 účtujú rovnako ako v roku 2022, kým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nevydá spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., nové cenové rozhodnutie.