Aktuality

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 11.9.2023 zahajuje v zmysle § 19 a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú konzultáciu k návrhu zmeny prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0005/2023/E-PP zo dňa 16.3.2023, ktorá bude trvať 10 pracovných dní.

K predmetnému dokumentu sa môžete vyjadriť po registrácii, na základe ktorej môžete predkladať svoje pripomienky.

Verejná konzultácia prebieha na webovom sídle spoločnosti SSD www.ssd.sk tu.