Aktuality

Oznámenie o zmenách v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) s platnosťou od 1.3.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu TŠVD.

Vážení obchodní partneri,

z dôvodu zmien vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom dochádza k termínu 1.3.2017 k zmenám v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.