Aktuality

Oznámenie o zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste s platnosťou od 1. januára 2019

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2019 dochádza ku zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste na základe legislatívnych zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. - o energetike, § 26 , ods. 18, keďže od 1. januára 2019 vzniká povinnosť pre každého účastníka trhu, t.j. aj pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ako aj pre odberateľov elektriny a aj pre dodávateľov elektriny, uzatvárať všetky zmluvné vzťahy v písomnej forme.

Vážení obchodní partneri,

 

na základe legislatívnych zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. - o energetike, § 26 , ods. 18, vzniká od 1. januára 2019 povinnosť pre každého účastníka trhu, t. j. pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), pre odberateľov elektriny a aj pre dodávateľov elektriny, uzatvárať všetky zmluvné vzťahy v písomnej forme.

 

SSD od 1. januára 2019 teda vzniká povinnosť uzatvárať písomné zmluvy o pripojení (ďalej „ZoP“) na budúcich nových odberateľov elektriny na už existujúcich odberných miestach pripojených do distribučnej sústavy SSD.

 

SSD v snahe dodržania zákonných povinností a súčasne v snahe o minimalizovanie dopadov vyplývajúcich z tejto povinnosti na existujúce procesy pristupuje od 1. januára 2019 k nasledovnej úprave v procese zmeny odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste:

  • pred spustením procesu zmeny odberateľa prostredníctvom príslušného dodávateľa elektriny je potrebné zaslať do SSD vypísanú, budúcim novým odberateľom podpísanú a naskenovanú ZoP na e-mailovú adresu zop@ssd.sk, ktorej znenie pre všetky segmenty odberateľov je zverejnené na stránkach www.ssd.sk (v časti Odberatelia elektriny / Domácnosti / Žiadosti, formuláre, cenníky a iné dokumenty alebo Odberatelia elektriny / Firmy a organizácie / Žiadosti, formuláre, cenníky a iné dokumenty). Z uvedeného vyplýva, že budúci nový odberateľ elektriny na odbernom mieste je povinný v zmysle vyššie citovanej novelizácie zákona č. 251/2012 Z. z. - o energetike súčasne so Žiadosťou na zmenu odberateľa adresovanou dodávateľovi elektriny predložiť aj ním podpísanú ZoP, ktorá by mala byť po potvrdení zo strany SSD súčasťou požiadavky na zmenu odberateľa na danom odbernom mieste
  • po prijatí ZoP na e-mailovú adresu zop@ssd.sk SSD zaistí v lehote do 5 pracovných dní jej vytlačenie, potvrdenie zo strany SSD a zaslanie späť na adresu trvalého bydliska budúceho nového odberateľa elektriny,
  • až po prijatí naskenovanej ZoP na e-mail: zop@ssd.sk, potvrdení a spätnom zaslaní podpísanej ZoP budúcemu novému odberateľovi elektriny bude zo strany SSD realizované odsúhlasenie procesu zmeny odberateľa na danom odbernom mieste,
  • bez prijatej a zo strany SSD odsúhlasenej ZoP na nového odberateľa elektriny na danom odbernom mieste, bude zo strany SSD tento proces zamietnutý.

Znenia zmlúv a vzory ich vypĺňania:

 

Na obdobie od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 z dôvodu vytvorenia priestoru pre zúčastnené strany na implementáciu tejto procesnej zmeny budú platiť nasledovné prechodné ustanovenia:

  • pred spustením procesu zmeny odberateľa je budúci nový odberateľ elektriny sám alebo prostredníctvom dodávateľa elektriny povinný vyplnenú, podpísanú a naskenovanú ZoP zaslať na e-mailovú adresu zop@ssd.sk. 
  • SSD proces zmeny odberateľa odsúhlasí, pričom potvrdenie ZoP a jej spätné zaslanie na adresu trvalého bydliska budúceho nového odberateľa elektriny zrealizuje dodatočne v lehote do 5 pracovných dní po odsúhlasení toho procesu,
  • SSD dovoľuje informovať, že ak budúci nový odberateľ elektriny počas prechodného obdobia odmietne písomne uzatvoriť ZoP, bude predmetné konanie považované za odber elektriny bez uzatvorenej ZoP a bude riešené v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 251/2018 Z. z. - o energetike.

 

Originály Zmlúv o pripojení po podpise budúcim odberateľom elektriny a zaslaní na mailovú adresu: zop@ssd.sk je potrebné zasielať na adresu:

 

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Odbor Nové pripojenia

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina.