Aktuality

Oznámenie o zverejnení distribučných cien na roky 2021 a 2022

Stredoslovenská distribučná, a. s. informuje o zverejnení rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022.

Dňa 29. decembra 2020 bolo spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022.

Z našich analýz vyplýva, že 90 % odberateľov, ktorí sú pripojení do distribučnej sústavy SSD, bude platiť za elektrinu menej, a to aj vďaka poklesu distribučných cien.

U približne 10 % odberateľov dôjde k nárastu platieb za distribúciu z dôvodu aplikácie nariadenia EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, v zmysle ktorého nesmú zákazníci v jednej skupine krížovo dotovať ceny odberateľom v inej skupine.

Tieto zmeny sa dotknú niektorých podnikateľov na úrovni nízkeho napätia aj odberateľov v segmente domácnosti. Ide o zmeny v dvoch sadzbách:

  • Sadzba D7, ktorú využívajú chatári. Táto sadzba znevýhodňovala odberateľov, ktorí využívali chaty aj počas týždňa. Úpravou cien dôjde k situácii, že podľa našich analýz by 75 % odberateľov malo platiť menej.
  • Sadzba D8, ktorá je určená pre akumulačné vykurovanie, má upravenú pevnú mesačnú platbu za odberné miesto:
    • Od 1. januára 2021 do 31. marca 2021 bude aplikovaná cena 1,15 €/mesiac/odberné miesto.
    • Od 1. apríla 2021 bude cena 6,58 €/mesiac/odberné miesto.

Účtovaním týchto distribučných cien zo strany SSD môže nastať situácia, že niektorým zákazníkom už nemusí vyhovovať súčasná sadzba. Preto odporúčame zákazníkom, ktorých sa to týka, aby sa s dôverou obrátili na svojho zmluvného dodávateľa, ktorý im navrhne optimálne zmeny vrátane možného návrhu na zmenu sadzby. Kontakt na svojho dodávateľa nájdete na poslednej faktúre za dodávku a distribúciou elektriny alebo v inom dokumente z Vášho zmluvného vzťahu.