Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0063/2020/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2020 až 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0063/2020/E zo dňa 02.12.2019 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s., realizuje všetky potrebné kroky na implementáciu tohto rozhodnutia.