Posúdenie možnosti pripojenia

Vyjadrenie našej spoločnosti ku možnosti pripojenia Vášho budúceho odberného miesta                      

Plánujete si kúpiť pozemok a potrebujete zistiť, či bude možné pripojiť sa k distribučnej sústave elektriny? 

  

Skôr než podáte žiadosť pripravte si nasledovné údaje:

 • Číslo dotknutej parcely (alebo parciel) a názov katastrálneho územia (zistíte z listu vlastníctva)
 • Informáciu o požadovanom výkone, ktorý chcete z distribučnej siete odoberať
  (Príklad: pre štandardný rodinný dom – 3x25A)

    

Pre posúdenie možnosti pripojenia postupujte nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
  • elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

      

      

   • v prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, ktorý vyplňte a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  • Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať iba možnosť pripojenia do distribučnej sústavy  pre požadovanú hodnotu hlavného istiaceho prvku alebo maximálnej rezervovanej kapacity.
  • Vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite. Vyjadrenie nie je záväzné, negarantuje žiadateľovi zabezpečenie kapacity na pripojenie do distribučnej sústavy a je aktuálne v čase jeho vydania.

    

  Stav riešenia Vašej žiadosti

    

  Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou zmluvy o pripojení a budú Vám poskytnuté po odoslaní žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy