0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Prekvalifikačný systém na elektromontážne práce do 35 kV a na vypracovanie PD a IČ pre VN, NN a VVN

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina (ďalej SSD, a.s.) má zriadený prekvalifikačný systém dodávateľov elektromontážnych prác do 35 kV. Prekvalifikovaní dodávatelia realizujú stavby na kľúč, t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, realizáciu diela a vybavenie kolaudačného rozhodnutia.

Záujemca požiada o kvalifikáciu do prekvalifikačného systému písomnou formou. Záujemca vo svojej žiadosti  uvedie, že žiada o kvalifikáciu v prekvalifikačnom systéme spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,  uvedie predmet prekvalifikačného systému a vyplnenú žiadosť odošle spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Ing. Alena Štalmachová, sekcia Nákup a skladové hospodárstvo, email: alena.stalmachova@ssd.sk

tel. kontakt: 041/ 519 2198

Na zaradenie do systému je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 1. Doklad o oprávnení podnikať pre výkon prác na elektrických zariadeniach (napr. montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení elektrických, resp. vyhradených technických zariadení - elektrických) alebo predmet činnosti obdobný s predmetom kvalifikačného systému (KS). Splnenie požiadavky požadujeme preukázať výpisom z Obchodného registra (OR) alebo výpisom z Registra obchodu a živností (R), formou overenej kópie, nie staršej ako 3 mesiace.
 2. Platné OPRÁVNENIE na činnosť podľa § 14 a § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (BOZP), vystavené na meno právnickej alebo fyzickej osoby, v minimálnom rozsahu: elektrické zariadenia s napätím do 1 000 V
  • doklad požadujeme preukázať fotokópiou platného oprávnenia vydaného na základe overenia odbornej spôsobilosti oprávnenou právnickou osobou ( TI, TÜV, EIC ai) pre druh činnosti:
   Opravy (technických zariadení) napríklad: údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku
  • trieda objektu s nebezpečenstvom výbuchu nie je požadovaná
 3. Čestné prehlásenie obsahujúce zoznam všetkých kmeňových zamestnancov s uvedením ich funkcie v spoločnosti a odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VZ BOZP). Odbornú spôsobilosť požadujeme dokladovať u všetkých zamestnancov, pričom minimálne jeden z nich musí mať odbornú spôsobilosť podľa § 23-elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky. Čestné prehlásenie bude podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti. Zoznam bude doplnený fotokópiami oprávnení týchto zamestnancov.
 4. Fotokópia platného Osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. - o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci: Inžinierske stavby s odborným zameraním na energetické stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Osvedčenie bude vystavené na vlastného zamestnanca. Zároveň bude uvedený v čestnom prehlásení, v zmysle bodu 3.
 5. Čestné prehlásenie obsahujúce zoznam všetkých spolupracujúcich osôb:
  • revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, pokiaľ nie je uvedený v zozname zamestnancov (bod č. 3), v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. VZ BOZP, s odbornou spôsobilosťou podľa § 24
  • projektant líniových vedení a rozvodov, technických, technologických a energetických vybavení stavieb
  • stavebný dozor pre inžinierske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  Čestné prehlásenie bude podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti. Zoznam bude doplnený fotokópiami príslušných oprávnení spolupracujúcich osôb.
 6. Minimálne 3 referencie vystavené na výstavbu vonkajších energetických rozvodov vrátane hodnoty diel bez DPH, potvrdené investorom. Celková hodnota týchto troch referencií musí byť minimálne v objeme 30 tis. Eur. Referencie je potrebné dokladovať za posledné dva roky.
 7. Zoznam dopravných a dopravno-mechanizačných prostriedkov vo vlastníctve fyzickej, resp. právnickej osoby.
 8. Aktuálne potvrdenie o poistení náhrady škody spôsobenej pri výkone povolania, resp. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu súvisiacu s predmetom výkonu, v súvislosti s elektromontážnymi prácami, minimálne na hodnotu 33 tis. eur. Potvrdenie bude vystavené na dodávateľa vo forme overenej kópie od poisťovne, nie staršej ako 3 mesiace.
 9. Certifikáty ISO príp. iné riadiace dokumenty, týkajúce sa systému manažérstva kvality, životného prostredia resp. bezpečnosti práce (napr. relevantné interné smernice, príkazy a nariadenia, opis zabezpečenia kvality ai.).
 10. Podpísaná zmluva o poskytnutí služieb - prístup do databázy SSD, a.s.,  a súvisiacich služieb v 2 originálnych vyhotoveniach.

Realizácia stavby na kľúč predstavuje nasledovný rozsah:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) podľa štandardu SSD, a.s., vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia v papierovej aj elektronickej forme. Podkladom na vypracovanie PD je technický návrh. Štandard PD je zverejnený na stránke www.ssd.sk
 • výkon inžinierskej činnosti:
  • vybavenie súhlasov majiteľov a vstupov na pozemky, na ktorých bude energetické dielo umiestnené
  • zabezpečiť územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie, spolu so všetkými potrebnými dokladmi pre ich vydanie (stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií)
  • zabezpečiť podklady k vypracovaniu zmlúv na vecné bremeno na energetické zariadenia, ako geometrický plán, listy vlastníctva (zmluvy uzatvára právny útvar na SSD, a.s.)
  • vytýčenie inžinierskych sieti ich správcami
 • výkon stavebného dozoru
  • vypracovanie harmonogramu prác a vypínania - vecný časový plán (VČP) a jeho odsúhlasenie u objednávateľa
  • vypracovanie zoznamu materiálu s identifikačnými číslami objednávateľa. Materiál potrebný k zhotoveniu diela si dodávateľ prevezme zo skladov SSD, a.s.
  • zhotovenie energetického diela podľa odsúhlasenej PD, vrátane vykonania všetkých skúšok a prehliadok potrebných k bezpečnej prevádzke na VN a NN vedeniach
  • zabezpečenie porealizačného geodetického zamerania oprávneným geodetom vo formáte Microstation PC dgn, 2 D v. 7 a v geodetickom súradnicovom systéme S-JTSK
  • po ukončení diela vykonať odovzdanie a prevzatie stavby Objednávateľovi za účasti projektového manažéra SSD, a.s., s odovzdaním všetkých potrebných dokladov (revízne správy, certifikáty, atesty, 1. úradná skúška...)
  • vybavenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Uchádzač bude zaradený do prekvalifikačného systému na základe vykonaného auditu oprávnenými zástupcami SSD, a.s.,  a na základe vyhodnotenia komisie. Zaradení uchádzači budú oslovovaní do súťaží na realizáciu stavieb prostredníctvom elektronických aukcií.

Poznámka:
V prípade akejkoľvek aktualizácie údajov a dokladov potrebných pre kvalifikáciu v prekvalifikačnom systéme (zmena adresy sídla spoločnosti, aktualizácia oprávnení, osvedčení a iné) je potrebné bezodkladne zaslať aktualizované údaje a doklady na horeuvedenú adresu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Prílohy: