Posúdenie možnosti pripojenia

Vyjadrenie našej spoločnosti ku možnosti pripojenia Vášho budúceho odberného miesta                      

Plánujete si kúpiť pozemok a potrebujete zistiť, či bude možné pripojiť sa k distribučnej sústave elektriny? 

 

Skôr než podáte žiadosť pripravte si nasledovné údaje:

  • Číslo dotknutej parcely (alebo parciel) a názov katastrálneho územia (zistíte z listu vlastníctva)
  • Informáciu o požadovanom výkone, ktorý chcete z distribučnej siete odoberať
    (Príklad: pre štandardný rodinný dom – 3x25A)

  

Pre posúdenie možnosti pripojenia postupujte nasledovným spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
    • elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:
      •  

          

      • v prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, ktorý vyplňte a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
    • Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať iba možnosť pripojenia do distribučnej sústavy  pre požadovanú hodnotu hlavného istiaceho prvku alebo maximálnej rezervovanej kapacity.
    • Vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite. Vyjadrenie nie je záväzné, negarantuje žiadateľovi zabezpečenie kapacity na pripojenie do distribučnej sústavy a je aktuálne v čase jeho vydania.

      

    Stav riešenia Vašej žiadosti

       

    Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou zmluvy o pripojení a budú Vám poskytnuté po odoslaní žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy