Elektronické služby

Aktualizácia údajov zmluvy o pripojení

Podľa aktuálne platnej legislatívy, predovšetkým v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 platí, že medzi Stredoslovenskou distribučnou, a. s., ako prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, musí byť s každým odberateľom elektriny fyzicky pripojeným do distribučnej sústavy písomne uzatvorená Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave pre každé odberné miesto.

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave, zmluvný vzťah medzi odberateľom elektriny a distribútorom elektriny, má za účel stabilizovať zmluvné a technické parametre pre bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny pre odberné miesto, ako aj aktualizovať parametre distribučnej sústavy a distribučných zariadení na strane Stredoslovenskej distribučnej, a. s. pre potreby každého odberného miesta.

V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb vám prostredníctvom elektronických služieb internetového portálu Stredoslovenskej distribučnej ponúkame možnosť aktualizácie údajov Zmluvy o pripojení prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Umožní vám zmeniť a aktualizovať údaje Vašej Zmluvy o pripojení, ako napr. zmena tel. čísla, mailovej adresy, doplnenie súpisného/popisného čísla odberného miesta a pod.: