Elektronické služby

Vytyčovanie podzemných energetických vedení

Stredoslovenská distribučná, a. s., ("SSD, a. s.") realizuje vytyčovanie káblových vedení VN a NN za účelom identifikácie a označenia trasy podzemných distribučných zariadení v správe SSD, a.,s., pre investorov, projektantov, zhotoviteľov stavieb a pod. Cieľom poskytovanej služby je zabezpečenie ochrany a eliminácie potenciálnych škôd na podzemných energetických sieťach, prevádzkovaných spoločnosťou SSD, a. s.

Uvedená služba je určená žiadateľom, ktorí sú povinní zabezpečiť vytýčenie energetických sietí, napr. pred rozkopávkovými prácami, v zmysle osobitných predpisov, ako aj pre žiadateľov, ktorí potrebujú preveriť prítomnosť podzemných energetických sietí na záujmovom území.

Vytyčovanie je zabezpečované odborne spôsobilými pracovníkmi pomocou technických zariadení určených na tento účel. O realizácii poskytnutej služby je vypracovaný protokol o vytýčení, ktorý obsahuje informáciu ich polohe, trase vedenia v teréne, podmienkach realizácie výkopových prác a dĺžke trvania poskytovanej služby.

Za dobu trvania Vytýčenia podzemných energetických vedení sa považuje čas, od začiatku poskytnutia služby na mieste vytýčenia, po prevzatie vytýčenej lokality objednávateľom.

Poskytnutie objednávanej služby Vytyčovania podzemných energetických vedení je možné iba za prítomnosti objednávateľa alebo ním poverenej osoby. V prípade, ak sa objednávateľ, alebo kontaktná osoba uvedená v tejto požiadavke nedostaví v dohodnutý čas na miesto realizácie vytyčovania, budú mu fakturované náklady za zmarený výkon vo výške skutočných nákladov.

Žiadosť o vytýčenie je žiadateľ povinný odoslať minimálne 3 dni pred plánovaným termínom. Presný termín vytýčenia bude na základe žiadosti dohodnutý zodpovedným pracovníkom SSD, a.s., so žiadateľom.

Žiadosť musí obsahovať:

  • Základné identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa
  • Presné určenie záujmového územia vytýčenia (popisné, mapové)
  • fakturačné údaje žiadateľa
  • číslo vyjadrenia SSD, a. s., ktoré bolo vydané pre danú stavbu
  • ďalšie doplnkové údaje, potrebné pre poskytnutie služby

Link na spracovanie a odoslanie žiadosti:

Žiadosť je možné spracovať a odoslať z prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (verzia 55.0.2994.56)