0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Nahlásenie odpočtu

Nahlásenie odpočtu pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla.

  • Náhlásenie pomocou odpočtovej kartičky, ktorú zanechal pracovník vykonávajúci odpočet. Vzor v dokumentoch na stiahnutie.

Pri vyplňovaní uveďte celé číslo elektromera alebo číslo odberného miesta z faktúry. Umožníte tak bezproblémovú identifikáciu odpočtu.

Odpočtovú kartičku zašlite na našu korešpondenčnú adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  • Hlásenie prostredníctvom telefonického kontaktu

Stav spotreby na elektromere pri plánovanom odpočte môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na kontaktnej telefónnej linke: 0800 166 007, v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Stav spotreby na elektromere a jeho vzájomné odsúhlasenie pri zmene dodávateľa elektriny môžete vykonať prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky: 0800 159 150 v pracovných dňoch od 25. dňa mesiaca do 4. dňa nasledujúceho mesiaca, v čase od 8:00  – 17:00 hod. a v ostatných pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Upozornenie:

Pred volaním si prosím skontrolujte a pripravte potrebné údaje o odbernom mieste (číslo elektromera, číslo odberného miesta). Skrátite dobu potrebnú k identifikácii a uľahčite tým vzájomnú komunikáciu.

Základne informácie

Odpočet je zaznamenanie hodnôt nameraných veličín z určeného meradla (elektromera), vrátane vizuálnej kontroly meracej súpravy a stavu odberného miesta. Súčasťou výkonu odpočtu je nafotenie číselníka určeného meradla.

Odpočet sa vykonáva v zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., periodicky, podľa stanoveného fakturačného obdobia (ročne / mesačne). V segmente domácností sa realizuje odpočet v období január až november.

Odberateľ elektriny a výrobca elektriny je povinný umožniť inštaláciu meracích zariadení a prístup k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania montáže, kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia.

Poskytovateľom odpočtov pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná,a.s., je spoločnosť:

stengl a.s.

Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava

Vykonávateľom odpočtov na odberných miestach je spoločnosť:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Pracovník poverený odpočtom je vybavený preukazom, ktorým je v prípade požiadania povinný sa preukázať.

Vzor preukazu:


 preukaz-2

Oprávnená a autorizovaná organizácia pre výkon montáže, údržby a servisu určeného meradla (elektromera):

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Upozornenie:

Poverení pracovníci realizujúci odpočty, nevykonávajú žiadne aktivity spojené s fakturáciou distribúcie a dodávky elektriny. Neuskutočňujú žiadne finančné transakcie.

Dokumenty a súbory na stiahnutie