Posúdenie možnosti pripojenia k distribučnej sústave

Plánujete si kúpiť pozemok a potrebujete zistiť, či bude možné pripojiť sa k distribučnej sústave elektriny? 

  

UPOZORNENIE

Táto žiadosť slúži len na posúdenie možnosti pripojenia v prípade predbežného záujmu o pozemok alebo nehnuteľnosť vo Vami zvolenej lokalite. Vydané stanovisko má nezáväzný informatívny charakter a súčasťou stanoviska nie je Zmluva o pripojení ani záväzné technické a obchodné podmienky pripojenia.

  

Skôr než podáte žiadosť pripravte si nasledovné údaje:

 • Číslo dotknutej parcely (alebo parciel) a názov katastrálneho územia (zistíte z listu vlastníctva)
 • Informáciu o požadovanom výkone, ktorý chcete z distribučnej siete odoberať
  (Príklad: pre štandardný rodinný dom – 3x25A)

   

Pre posúdenie možnosti pripojenia postupujte nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o stanovisko k možnosti pripojenia
  • elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

        

   • v prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, ktorý vyplňte a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  1. Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme stanovisko k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať iba možnosť pripojenia do distribučnej sústavy  pre požadovanú hodnotu hlavného istiaceho prvku alebo maximálnej rezervovanej kapacity.
  2. Stanovisko má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite. Stanovisko nie je záväzné, negarantuje žiadateľovi zabezpečenie kapacity na pripojenie do distribučnej sústavy a je aktuálne v čase jeho vydania.

    

  Stav riešenia Vašej žiadosti

    

  Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré sú súčasťou Zmluvy o pripojení a budú Vám poskytnuté po odoslaní žiadosti o pripojenie nového odberného miesta.