Zraniteľný odberateľ

S účinnosťou od 1. apríla 2022 bola zavedená do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom NR SR č. 85/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zmena v oblasti definície zraniteľných odberateľov elektriny.

 

Zraniteľným odberateľom v zmysle § 3 ods. 10 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike je:

 

  • odberateľ elektriny v domácnosti,
  • odberateľ plynu v domácnosti,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
  • odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou

 

Zároveň uvedený zákon ustanovuje nové práva a povinnosti jednotlivých subjektov, účastníkov právnych vzťahov v oblasti dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom za regulovanú cenu.

 

V zmysle § 96g zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike:

 

Ods. 1:

Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom podľa osobitného predpisu2) uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi sa považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny za ceny regulované úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom uzavreté na dobu určitú do 31. decembra 2022. Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 30. apríla 2022 prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru 2022, zmluva sa obnovuje na kalendárny rok 2023. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9.

 

Ods. 2:

Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.

V súvislosti s existujúcimi zmluvami o dodávke elektriny v zmysle prechodného ustanovenia (čl. III § 96g ods. 2 zákona),   zmluvy o združenej dodávke elektriny za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za regulovanú cenu na kalendárny rok 2023.

 

So žiadosťou o pridelenie regulovanej ceny je potrebné v stanovenom termíne osloviť priamo dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu a požiadať ho o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za regulovanú cenu na nasledujúci kalendárny rok. 

Link na znenie uvedenej zákonnej úpravy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/85/20220401