Malé zdroje do 10 kW

UPOZORNENIE!

Zmena technických podmienok pre pripájanie malých zdrojov

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. zmenila s účinnosťou od 15. februára 2021 Technické podmienky pre pripojenie malých zdrojov. Táto zmena znamená, že žiadosti o pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „malý zdroj“) doručené SSD po 14. februári 2021 budú posudzované podľa týchto nových podmienok a pokiaľ to stav v sústave umožní, bude možné povoliť pre tieto malé zdroje dodávať elektrinu do sústavy.

Takáto zmena sa však netýka tých malých zdrojov, ktoré boli pripojené do 15. februára 2021. Pre ne platia technické podmienky, ktoré im boli určené pri pripájaní. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. vo vzťahu k  už pripojeným malým zdrojom uvádza, že tieto môžu požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, ktoré bude SSD individuálne posudzovať a v prípade technickej možnosti dodávky elektriny do sústavy uzatvorí SSD s odberateľom novú Zmluvu o pripojení.

Ak chce malý zdroj požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, musí o to požiadať zaslaním žiadosti o stanovisko k RK najskôr po 14. februári 2021. V prípade nejasností kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 166 007 (voľba číslo 3).

  

V prípade, že sa jedná o už pripojený a prevádzkovaný malý zdroj do 10 kW, boli splnené všetky podmienky stanovené prevádzkovateľom distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. a rozhodli ste sa dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy, platí pre Vás bod: 1; 2; 3; 6.

  

Pre pripojenie malého zdroja do 10 kW k distribučnej sústave postupujte nasledovným spôsobom:

  

1. krok - Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW, alebo k zmene už vydaného stanoviska.

 

Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplní žiadosť.

 

Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

 

Povinnou prílohou žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW je jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja.

V prípade, ak malý zdroj bude fotovoltaické zariadenie, odporúčame ako jednopólovú schému vyvedenia výkonu malého zdroja nasledovnú schému. Žiadateľ vyplní zvýraznené polia podľa skutočnosti:

schéma MZE

 

V prípade nehomogénneho zloženia FV panelov (panely rôzneho výkonu) sa polia „Výkon FVE panela“ a „Počet panelov“ nevyplňujú; nutné je však vyplniť pole „Celkový inštalovaný výkon MZE“.

V prípade, že odporučená schéma nie je korektná pre požadovanú aplikáciu (napr. malý zdroj nie je fotovoltickým zariadením a pod.), priloží žiadateľ o pripojenie malého zdroja inú (vlastnú) schému, ktorá opisuje skutočné pripojenie malého zdroja.

V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár:

 

  

Tento formulár vyplňte, podpíšte, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a pošlite poštou na adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

 

Stav riešenia Vašej žiadosti

  

2. krok – Vypracovanie stanoviska a Zmluvy o pripojení.

 

Do 10 pracovných dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme návrh Zmluvy o pripojení malého zdroja –zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení). Súčasťou Zmluvy o pripojení je aj Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW , ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia a tiež formulár Prehlásenie výrobcu elektriny o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste pre prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

   

3. krok – Podpis Zmluvy o pripojení.

 

Najneskôr do 10 kalendárnych dní podpíšte obidva exempláre návrhu Zmluvy o pripojení a pošlite ich na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Jeden exemplár Zmluvy o pripojení Vám bude po podpise našej spoločnosti zaslaný.

  

4. krok – Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky

 

Pred uvedením malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný zaslať na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47,  Žilina, Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky a to najneskôr dva dni pred termínom uvedenia malého zdroja do prevádzky.

  

Oznámenie môžete jednoducho podať po prihlásení sa do žiadosti prostredníctvom nášho webového portálu. – len v prípade podania žiadosti cez e-žiadosť.

 

V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár:

 

5. krok – Oznámenie o prevádzke malého zdroja

 

Po uvedení malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný zaslať na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47,  Žilina,   Oznámenie o prevádzke malého zdroja a to najneskôr do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite.  Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosti podľa prvej vety, Stredoslovenská distribučná, a.s. je oprávnená ho odpojiť.

  

Oznámenie môžete jednoducho podať po prihlásení sa do žiadosti prostredníctvom nášho webového portálu. - len v prípade podania žiadosti cez e-žiadosť

 

V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár:

V prípade splnenia všetkých podmienok Stredoslovenská distribučná, a.s., zrealizuje do 5 pracovných dní bezplatnú montáž určeného meradla (ak na Vašom odberom mieste určené meradlo nie je namontované).

HOTOVO - po úspešnej montáži elektromera je žiadosť z pohľadu pripojenia malého zdroja do 10 kW a jeho zazmluvnenia ukončená.

  

6. krok - Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou

   

V prípade, kedy ste sa rozhodli dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy (virtuálne batérie a pod.), bude potrebné mať zabezpečenú Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou   (táto povinnosť vyplýva z Vyhlášky 24/2013 Z.z,  ktorou sa  ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom). Uvedené zabezpečenie Zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou nám preukážete vyplnením a potvrdením nasledovného formulára:  

Pri nových malých zdrojoch, kedy chce žiadateľ o pripojenie realizovať dodávku vyrobenej a nespotrebovanej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., zasiela žiadateľ uvedené Prehlásenie spolu s Oznámením o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky (4. krok). Dátum začiatku prevzatia zodpovednosti za odchýlku bude totožný s dátumom plánovaného uvedenia Malého zdroja do prevádzky)

Pri už existujúcich malých zdrojoch zasiela žiadateľ uvedené Prehlásenie po vykonaní kroku 1; 2; a počas kroku 3. Prehlásenie zasiela žiadateľ spolu s podpísanou Zmluvou o pripojení (3. krok). Priradenie odovzdávacieho miesta (malého zdroja)  do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania môže byť najskôr po vykonaní uvedených krokov.

Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.
https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/.

 

Doručovacia adresa:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina