0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Malé zdroje do 10kW

Základné informácie

Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplní žiadosť v internetovej aplikácií:

Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW

a vytlačí ju. Spolu so žiadosťou sa vytlačí aj Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 10 kW do NN distribučnej sústavy. Zmluvu o pripojení  je potrebné vytlačiť dvakrát. Žiadateľ podpíše žiadosť aj zmluvy a spolu s povinnými prílohami ich zašle na doručovaciu adresu.

K žiadosti musia byť podané povinné prílohy:

  • List vlastníctva, prípadne iné dokumenty požadované podľa predchádzajúceho bodu
  • Jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja

Po zrealizovaní montáže malého zdroja je výrobca povinný zaslať na adresu prevádzkovateľa distribučnej sústavy oznámenie o pripojení malého zdroja:

Na základe tohto oznámenia bude výrobcovi do 5 pracovných dní bezplatne namontované určené meradlo, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu.

 

Výrobca elektriny z malého zdroja oznámi do 10 pracovných dní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.

 

 

Doručovacia adresa:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina