Ostatné zariadenia na výrobu elektriny

Zariadenia na výrobu elektriny (okrem lokálnych zdrojov a malých zdrojov do 10 kW)

  Postup pripojenia

 1. Žiadateľ o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny ako aj Žiadateľ o zmenu technických parametrov zariadenia na výrobu elektriny alebo pri zmene zmluvy o pripojení, vyplní Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „Žiadosť“). Žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny ako aj všetky stupne riešenia žiadosti je možné zo strany Žiadateľov o pripojenie (ďalej len „Žiadateľ“) podávať elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Žiadosť alebo písomne prostredníctvom formulára spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  (ďalej len SSD).  
 1. Žiadateľovi je zaslané na jeho korešpondenčnú adresu, Vyjadrenie k územno-technickej informácií a to do 30 kalendárnych dní. Územno-technická informácia k pripojeniu je platná 12 mesiacov od dňa jej vydania a nepredstavuje súhlas s pripojením ani súhlas s rezerváciou kapacity.
 2. Vo Vyjadrení k územno-technickej informácii, môže byť na základe kritérií SSD Žiadateľovi stanovená povinnosť vyhotoviť štúdiu pripojiteľnosti (ďalej len „ŠP“).
 3. Kritériá pre potrebu predloženia štúdie pripojiteľnosti:

  Napäťová hladina VVN:

  ŠP sa požaduje vždy s výnimkou prípadov:

  - ak 50-násobok celkového inštalovaného výkonu (ďalej len „CIV“) pripájaného zdroja je menší ako hodnota minimálneho skratového výkonu Sk3” v bode pripojenia a zároveň sa nepredpokladá výrazný vplyv CIV zdroja na danú uzlovú oblasť 110 kV s ohľadom na ostatné zdroje vyvedené do danej uzlovej oblasti 110 kV;

  - ak hodnota CIV pripájaného zdroja je aspoň 5-krát menšia ako je existujúca RK odberu v existujúcom odbernom mieste, do ktorého sa nový zdroj pripája a zároveň sa nepredpokladá výrazný vplyv CIV zdroja na danú uzlovú oblasť 110 kV s ohľadom na ostatné zdroje vyvedené do danej uzlovej oblasti 110 kV;

  Ak je potrebné overiť schopnosť zdroja spĺňať požiadavky nariadenia EK 2016/631 (RfG), ŠP sa požaduje v každom prípade (platí pre všetky napäťové hladiny).

  Ako hodnota CIV sa musí uvažovať suma všetkých CIV zdrojov v rovnakom bode pripojenia (platí pre všetky napäťové hladiny).

   

  Napäťová hladina VN:

  ŠP sa požaduje pre CIV 500 kW a vyšší, a v prípadoch pod 500 kW, ak:

  - je spracovanie ŠP nevyhnutné pre podrobnejšie posúdenie žiadosti s ohľadom na dopad požadovaného pripojenia na existujúcu kapacitu distribučnej sústavy a s ohľadom na už pripojené zdroje alebo rezervované kapacity. Na tento fakt bude žiadateľ upozornený vo Vyjadrení k územno-technickej informácií,

  - indikujeme, že v prípojnom bode je minimálny skratový výkon Sk3“ < 50-násobok CIV zdroja,

  - indikujeme, že môže nastať prúdové preťaženie pozdĺžnych prvkov (vedenia, transformátory),

  - indikujeme, že na riešenom vývode je už pripojený zdroj, prípadne viac zdrojov, ktoré by pri kumulatívnom efekte s novo pripájaným zdrojom mohli spôsobiť prekročenie dovolených limitov.

  Pre CIV 500 kW a viac sa ŠP požaduje vždy s výnimkou prípadov:

  - ak 50-násobok celkového inštalovaného výkonu (ďalej len „CIV“) pripájaného zdroja je menší ako hodnota minimálneho skratového výkonu Sk3” v bode pripojenia a zároveň sa nepredpokladá výrazný vplyv CIV zdroja na danú distribučnú oblasť VN (sústava VN napájaná zo spoločného napájacieho bodu VVN/VN) s ohľadom na ostatné zdroje vyvedené do danej distribučnej oblasti VN;

  - ak hodnota CIV pripájaného zdroja je aspoň 5 krát menšia ako je existujúca RK odberu v existujúcom odbernom mieste, do ktorého sa nový zdroj pripája a zároveň sa nepredpokladá výrazný vplyv CIV zdroja na danú distribučnú oblasť VN s ohľadom na ostatné zdroje vyvedené do danej distribučnú oblasti VN;

   

  Napäťová hladina NN:

  Platia obdobné pravidlá ako pre napäťovú hladinu VN, pričom hranicou je hodnota CIV 100 kW.

   

 4. Ak žiadateľ súhlasí s podmienkami, vyplní Žiadosť, pričom požiada o Vyjadrenie k rezervácii kapacity. Žiadateľovi je zaslané na korešpondenčnú adresu Žiadateľa vyjadrenie k rezervácii kapacity, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti. Vyjadrenie k rezervácii kapacity je platné 24 mesiacov odo dňa jeho vydania. Vyjadrenie k rezervovanej kapacite obsahuje podmienky pripojenia, výšku rezervovanej kapacity, bod napojenia a ďalšie technické a procesné náležitosti.
 5. Odberné miesto musí byť existujúce, v prípade ak nie je, je potrebné, aby si Žiadateľ uzatvoril Zmluvu o pripojení na odber a súčasne Zmluvu o dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.
 6. Až po rezervácii kapacity si môže žiadateľ požiadať o stanovisko pre vydanie osvedčenia v zmysle § 12 Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Žiadateľ si dá vypracovať projektovú dokumentáciu, vyplní Žiadosť a požiada o Vyjadrenie k projektovej dokumentácií. Žiadateľovi je zaslané na jeho korešpondenčnú adresu, Vyjadrenie k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 8. V prípade že Žiadateľovi už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo má vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby, požiada o uzatvorenie Zmluvy o pripojení pre zariadenie na výrobu elektriny.
 9. Na základe žiadosti žiadateľa je spracovaný návrh Zmluvy o pripojení, ktorý je žiadateľovi zaslaný na podpis a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 10. Po podpise Zmluvy o pripojení, doručí Žiadateľ najneskôr do 30 kalendárnych dní na adresu SSD obidve časti podpísanej Zmluvy o pripojení. SSD v prípade splnenia podmienok, podpíše Zmluvu o pripojení a jednu časť pošle žiadateľovi. Žiadateľ následne zaplatí pripojovací poplatok a to v termíne uvedenom v Zmluve o pripojení.
 11. Realizácia – výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo strany Žiadateľa.
 12. Pred plánovaným pripojením zariadenia na výrobu elektriny, požiada Žiadateľ o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny ( ďalej len Zmluva o prístupe ).
 13. Na základe žiadosti Žiadateľa je spracovaný návrh Zmluvy o prístupe, ktorý je Žiadateľovi zaslaný na podpis a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 14. Žiadateľ pošle SSD podpísané Zmluvy o prístupe v dvoch rovnopisoch najneskôr do 30 kalendárnych dní na adresu SSD. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť Zmluva o prístupe zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.
 15. Po uzatvorení Zmluvy o prístupe je potrebné, aby výrobca elektriny z lokálneho zdroja kontaktoval vybraný subjekt zúčtovania za účelom zabezpečenia prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

 16. Po realizácií zdroja na výrobu elektriny Žiadateľ požiada o vykonanie funkčnej skúšky. 
 17. Pred vykonaním funkčnej skúšky musí mať výrobca elektriny zabezpečené prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zabezpečenie prevzatia zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou nám preukáže subjekt zúčtovania, ktorý ste si vybrali, a to podľa pravidiel elektronickej komunikácie (TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát). Bez uvedeného Zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku nemôže byť funkčná skúška zrealizovaná.

  Aktuálne podmienky elektronickej komunikácie medzi účastníkmi trhu s elektrinou sú zverejnené na našej internetovej stránke v časti Elektronická komunikácia.  

  Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a. s. https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/ 

 18. Maximálna rezervovaná kapacita zariadenia na výrobu elektriny  

  Dovoľujeme si vás upozorniť, že oprávnenie využívať prístup do distribučnej sústavy SSD v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v obojstranne podpísanej zmluve o pripojení a zmluve o prístupe je možné až po splnení všetkých obchodných a technických podmienok. To znamená, že je v prvom rade nevyhnutné z vVašej strany splniť všetky obchodné a technické podmienky špecifikované zo strany SSD v príslušných vyjadreniach, zmluvách, vrevádzkovom poriadku SSD a platnom venníku (okrem iných napríklad aj úspešné vykonanie funkčnej skúšky, doručenie oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja, v prípade zariadenia s dodávkou do distribučnej sústavy SSD aj preukázanie zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku a iné), pričom prístup do distribučnej sústavy v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity bude možné využívať až od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené obchodné a technické podmienky.  

  V prípade nesplnenia všetkých obchodných a technických podmienok s následkom prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity je užívateľ sústavy povinný uhradiť SSD platbu za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity vo výške stanovenej cenovým rozhodnutím ÚRSO. 

 

Doručovacia adresa:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Stav riešenia Vašej žiadosti