Ostatné zariadenia na výrobu elektriny

Zariadenia na výrobu elektriny (okrem lokálnych zdrojov a malých zdrojov do 10 kW)

  Postup pripojenia

 1. Žiadateľ o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny ako aj Žiadateľ o zmenu technických parametrov zariadenia na výrobu elektriny alebo pri zmene zmluvy o pripojení, vyplní Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „Žiadosť“). Žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny ako aj všetky stupne riešenia žiadosti je možné zo strany Žiadateľov o pripojenie (ďalej len „Žiadateľ“) podávať elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Žiadosť alebo písomne prostredníctvom formulára spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  (ďalej len SSD).

 1. Žiadateľovi je zaslané na jeho korešpondenčnú adresu, Vyjadrenie k územno-technickej informácií a to do 30 kalendárnych dní. Územno-technická informácia k pripojeniu je platná 12 mesiacov od dňa jej vydania a nepredstavuje súhlas s pripojením ani súhlas s rezerváciou kapacity.
 2. Vo Vyjadrení k územno-technickej informácii, môže byť na základe kritérií SSD Žiadateľovi stanovená povinnosť vyhotoviť štúdiu pripojiteľnosti (ďalej len „ŠP“).
 3. Kritéria pre potrebu predloženia štúdie pripojiteľnosti: 

  Napäťová hladina VVN:
  ŠP sa požaduje vždy.

  Napäťová hladina VN:

  ŠP sa požaduje pre výkon 500 kW a vyšší a v prípadoch pod 500 kW, ak:

  - máme vedomosť, že ŠP pravdepodobne potvrdí nemožnosť pripojenia nového zdroja z dôvodu nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy. Na tento fakt bude žiadateľ upozornený vo Vyjadrení k územno-technickej informácií,

     - indikujeme, že v prípojnom bode je minimálny skratový výkon Sk3“ < 50x CIV zdroja,

     - indikujeme, že môže nastať prúdové preťaženie pozdĺžnych prvkov (vedenia, transformátory),

     - indikujeme, že na riešenom vývode je už pripojený zdroj, prípadne viac zdrojov.

 4. Ak žiadateľ súhlasí s podmienkami, vyplní Žiadosť, pričom požiada o Vyjadrenie k rezervácii kapacity. Žiadateľovi je zaslané na korešpondenčnú adresu Žiadateľa vyjadrenie k rezervácii kapacity, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti. Vyjadrenie k rezervácii kapacity je platné 24 mesiacov odo dňa jeho vydania. Vyjadrenie k rezervovanej kapacite obsahuje podmienky pripojenia, výšku rezervovanej kapacity, bod napojenia a ďalšie technické a procesné náležitosti.
 5. Odberné miesto musí byť existujúce, v prípade ak nie je, je potrebné, aby si Žiadateľ uzatvoril Zmluvu o pripojení na odber a súčasne Zmluvu o dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.
 6. Až po rezervácii kapacity si môže žiadateľ požiadať o stanovisko pre vydanie osvedčenia v zmysle § 12 Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Žiadateľ si dá vypracovať projektovú dokumentáciu, vyplní Žiadosť a požiada o Vyjadrenie k projektovej dokumentácií. Žiadateľovi je zaslané na jeho korešpondenčnú adresu, Vyjadrenie k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 8. V prípade že Žiadateľovi už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo má vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby, požiada o uzatvorenie Zmluvy o pripojení pre zariadenie na výrobu elektriny.
 9. Na základe žiadosti žiadateľa je spracovaný návrh Zmluvy o pripojení, ktorý je žiadateľovi zaslaný na podpis a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 10. Po podpise Zmluvy o pripojení, doručí Žiadateľ najneskôr do 30 kalendárnych dní na adresu SSD obidve časti podpísanej Zmluvy o pripojení. SSD v prípade splnenia podmienok, podpíše Zmluvu o pripojení a jednu časť pošle žiadateľovi. Žiadateľ následne zaplatí pripojovací poplatok a to v termíne uvedenom v Zmluve o pripojení.
 11. Realizácia – výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo strany Žiadateľa.
 12. Pred plánovaným pripojením zariadenia na výrobu elektriny, požiada Žiadateľ o uzatvorenie Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny ( ďalej len Zmluva o prístupe ).
 13. Na základe žiadosti Žiadateľa je spracovaný návrh Zmluvy o prístupe, ktorý je Žiadateľovi zaslaný na podpis a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.
 14. Žiadateľ pošle SSD podpísané Zmluvy o prístupe v dvoch rovnopisoch najneskôr do 30 kalendárnych dní na adresu SSD. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť Zmluva o prístupe zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.
 15. SSD doručené Zmluvy o prístupe po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky podpíše a jeden rovnopis obojstranne podpísanej Zmluvy o prístupe pošle Žiadateľovi. 
 16. Po realizácií zdroja na výrobu elektriny Žiadateľ požiada o vykonanie funkčnej skúšky. 
 17. Najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním funkčnej skúšky, musí byť zo strany Žiadateľa doručené Prehlásenie výrobcu o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku. Bez uvedeného prehlásenia nemôže byť funkčná skúška zrealizovaná. Dátum začiatku prevzatia zodpovednosti za odchýlku musí byť minimálne od dátumu plánovaného uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky – realizácii funkčnej skúšky. 

Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.
https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/.

Doručovacia adresa:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Stav riešenia Vašej žiadosti