OZE a VÚ KVET zdroje

  

Postup pripojenia

  1. Žiadateľ o pripojenie OZE resp. VÚ KVET v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplní Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny OZE a VÚKVET (ďalej len „Žiadosť“):

  1. Žiadateľovi je zaslané Stanovisko k územno-technickej informácií.
  2. Ak žiadateľ súhlasí s podmienkami, vyplní Žiadosť opätovne pričom požiada o Stanovisko k rezervácií kapacity. Spolu so stanoviskom k projektovej dokumentácií budú výrobcovi zaslané aj Zmluvy na podpis.
  • Odberné miesto musí byť existujúce, ak nie, je potrebné, aby si žiadateľ uzatvoril Zmluvu o pripojení na odber (Zmluvu s vybraným dodávateľom)
Podanie Žiadosti môžete realizovať aj prostredníctvom
  1. Po podpise Zmlúv a zaplatení pripojovacieho poplatku, si dá žiadateľ vypracovať projektovú dokumentáciu, vyplní Žiadosť opätovne pričom požiada o Stanovisko k projektovej dokumentácií.
  2. Realizácia zdroja zo strany zákazníka + montáž určeného meradla zo strany SSD
  3. Po realizácií žiadateľ požiada o vykonanie funkčnej skúšky

Stav riešenia Vašej žiadosti