Informácie k čerpaniu výkonu SEPS

Aktuálne schválené hodnoty povolených inštalovaných výkonov pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny pre jednotlivé typy zdrojov, ktoré boli pridelené pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, sa nachádzajú aj na webovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy https://installedpower.sepsas.sk/ a ich hodnoty sú aktualizované v prvý pracovný deň v týždennom intervale.

Upozornenie:

V zmysle oznamu o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022 a 2023, ktoré vydalo Ministerstvo hospodárstva SR, platí, že výkony určené pre lokálne zdroje v I. C sú výkony nad rámec voľného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility elektrizačnej sústavy uvedeného v Usmernení k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do ES SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do ES SR a zvýšených podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy pre prístup a pripojenie. Uvedené znamená, že na výkony v lokálnych zdrojoch pre fotovoltické a veterné elektrárne sa nevzťahuje obmedzenie týkajúce sa inštalovaných výkonov z pohľadu flexibility uvedených v predmetnom usmernení, ktoré sú upravené podľa technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy pre prístup a pripojenie.

Výkony zdrojov s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane sa od pridelených výkonov spoločnosťou SEPS, a. s., neodpočítavajú.