0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Zariadenia na výrobu elektriny - pripojenie rok 2020

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v roku 2020

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „SSD, a.s.“) si dovoľuje informovať, že v zmysle určenia inštalovaného výkonu na rok 2020, ktoré uvádza Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, kde určilo inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“) a inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, a ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy SSD v roku 2020 (ďalej len „Oznámenie inštalovaného výkonu na rok 2020“).

Do distribučnej sústavy SSD, a.s. je možné v roku 2020 pripojiť

  1. nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, s inštalovaným výkonom 5 MW
  2. nové zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, s inštalovaným výkonom 4 MW,
  3. lokálne zdroje, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, s inštalovaným výkonom 6 MW.

Spoločnosť SSD, a.s., v súvislosti s Oznámením inštalovaného výkonu na rok 2020, informuje žiadateľov o pripojenie, že

  1. žiadosti o pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „OZE zdroje“) na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Zákona o podpore, a
  2. žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému (ďalej len „Lokálne zdroje“),

prijíma priebežne na vybavenie s podmienkou, že fyzické pripojenie a funkčné skúšky umožní SSD realizovať až po 1.1.2020. Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov, doručené SSD, a.s. po naplnení inštalovaných kapacít, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené späť žiadateľovi.

Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov odporúčame žiadateľom predkladať na formulári, zverejnenom nižšie.

SSD si vyhradzuje právo určiť podmienky (najmä s prihliadnutím na uzlovú oblasť a lokalitu požadovaného pripojenia), za akých je možné uskutočniť dodávku elektrinu zo zdroja na výrobu elektriny do sústavy bez toho, aby bola ohrozená bezpečná a spoľahlivá prevádzka distribučnej sústavy SSD. Zároveň žiadateľov o pripojenie upozorňujeme, že každá žiadosť je posudzovaná individuálne, a to aj s ohľadom na dostatok kapacity na pripojenie do distribučnej sústavy SSD v existujúcom mieste pripojenia, pričom kladné stanoviská k rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja je možné vydávať len do vyčerpania kapacity (inštalovaného výkonu) pre pripájanie zdrojov, zverejnenej Ministerstvom hospodárstva SR. Z uvedené dôvodu žiadame žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov elektriny (LZE), obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zdrojov na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou VUKVET, aby si pred podaním žiadosti o pripojenie zdroja preverili, či je na pripojenie LZE, OZE a VUKVET  voľná kapacita.

 

Možnosť pripojiť Malé zdroje, ktoré splnia Technické podmienky a Obchodné podmienky SSD, týmto nie je dotknutá. 

Upozornenie

V súvislosti s pripájaním nových zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s. naďalej platí tzv. stop-stav. Z toho dôvodu žiadosti o pripojenie nových zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s., okrem tých, ktoré sú uvedené v Oznámení inštalovaného výkonu na rok 2020, budú odmietnuté.

SSD, a.s., zároveň zverejňuje tlačivá: