0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Často kladené otázky

Aké sú lehoty zavádzania IMS?

Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny sú uvedené v § 7 vyhlᚹky 358/2013 Z. z.:

„Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nainšštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov, ktorí najneskôr do:

  1. 31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, a to v lehote do 31. decembra 2015
  2. 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016
  3. 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020."

Na čo sa musí odberateľ pripraviť pri inšštalácii IMS?

Celý proces montើe bude koordinovaný pracovníkmi distribučnej spoločnosti, vrátane informovania zákazníkov, takžže zákazníci nemusia proaktívne robiť nič.
V zmysle § 8 vyhlṚky 358/2013 Z. z: „Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožžní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montើ a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.“

V akej fáze sa v súčasnosti nachádza program nasadenia IMS vo vaššej spoločnosti? Čo sa užž urobilo a aké aktivity máte eššte pred sebou?

Ukončili sme prípravnú a analytickú fázu pre vä蹚inu oblastí, ktoré s implementáciou IMS súvisia. V súčasnosti sú nosnou aktivitou výberové konania na kľúčové komponenty systému. Nemenej dôležžitou súčasťou projektu sú procesy prevádzky a údržžby celého systému. Paralelne sa venujeme analýze požžiadaviek, ktoré na systém vyhlᚹka kladie a ich technicko-ekonomickému významu a dopadu.

Koľko meradiel by ste mali celkovo vymeniť podľa požžiadaviek legislatívy?

Lehoty a rozsah inšštalácie inteligentných meracích systémov (IMS) určuje Vyhlᚹka č.358/2013. Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD), a. s., postupuje v zmysle legislatívy. V SSD má byť do roku 2020 inšštalované inteligentné meranie približžne pre 110 000 odberných miest

Ako dlho ho budem mať nainšštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môžže byť určené meradlo nainšštalované na OM maximálne 12 rokov, z dôvodu uplynutia doby úradného overenia. Po tejto dobe musí dôjsť k výmene meradla.

Koľko IMS ste užž namontovali odberateľom?

Montᾞ sa vykonáva podľa harmonogramu. Počet namontovaných IMS meracích prístrojov je kažždý deň iný a vä蚹í nárast inšštalácií sa očakáva v závere roku 2015.

Aká je šštruktúra odberateľov, pre ktorých máte zabezpečiť inšštaláciu IMS –- domácnosti, firmy a ostatní zákazníci?

Kritériá (podľa objemu ročnej spotreby) definuje legislatíva a z toho vyplýva, či bude na dané miesto inšštalovaný IMS a s akou funkcionalitou.

Inšštalujete jeden typ meradla pre vššetky odberné miesta? Ak nie, koľko typov a aké?

Spomenutá vyhlᚹka priamo zavádza kategórie koncových odberateľov, kategórie IMS elektromerov a vzťahy medzi nimi. Pokiaľ ide o typy elektromerov, rozoznáva IMS elektromery so základnou, pokročilou a ššpeciálnou funkcionalitou a toto, samozrejme, budeme reššpektovať.

Kto príde IMS nainšštalovať?

Výmenu meračov budú zabezpečovať pracovníci spoločnosti SSE-D, ktorí sú povinní preukázať sa zákazníkom preukazom zamestnanca.

V ktorých mestách a v akých etapách bude realizovaná výmena IMS?

Výmeny elektromerov budú vykonávané podľa legislatívy. Prioritná orientácia, kde sa budú montovať IMS je podľa legislatívnych parametrov, v rámci celého vymedzeného distribučného územia SSD. Dá sa povedať, žže montើ IMS bude prebiehať takmer v kažždej obci či meste.

Vopred ma upozorníte na výmenu?

SSD tak ako pri výmenách z dôvodu doby uplynutia úradného overenia oznamovala odberateľom termín výmeny, bude tak robiť aj pri IMS formou oznámenia zaslaného ako list.

Kto hradí výmenu?

Výmena meračov bude prebiehať v r龞ii a na náklady SSD.

Podľa vaššich odhadov, aký pokles spotreby elektriny inteligentné merače môžžu priniesť jednotlivým kategóriám odberateľov?

IMS poskytuje základný nástroj koncovým odberateľom, aby si sledovali svoju spotrebu a v prípade, žže nájdu v odberovom režžime priestor, môžžu sa zamerať na úspory.

Na akých faktoroch bude závisieť rozsah možžného poklesu spotreby elektriny a využžívanie benefitov, ktoré inteligentné merače prinᚹajú na strane vaššich klientov?

Očakávaným prínosom pre zákazníkov je viac informácií o spotrebe na svojom odbernom mieste a možžnosť racionalizácie spotreby na základe týchto informácií.

Aké sú doterajššie skúsenosti vaššej spoločnosti s inteligentnými meračmi?

Spoločnosť SSD neustále monitoruje vývojové trendy, ako technologické, tak aj netechnologické. Reálne prevádzkové skúsenosti vššak získame, rovnako ako ostatné distribučné spoločnosti, ažž úplným nasadením IMS do prevádzky. Určitý variant zjednoduššeného inteligentného merania bol na odberných miestach aj v dneššnej dobe. Ide o odberné miesta na VN nap䝻ovej úrovni, kde elektromery komunikujú na diaľku, elektromer zaznamenáva profilovú krivku odberu, zaznamenáva 15 minútové namerané výkonové technické maximá a dáta sa poskytujú koncovým odberateľom a ostatným účastníkom trhu. Je to iba malá skupina odberných miest. Nasadenie IMS v takom veľkom počte ako určuje vyhlᚹka si vššak vyžžaduje oveľa zložžitejššiu technológiu a pravidlá na jej obsluhu.

Môžžem odmietnuť inšštaláciu inteligentného meracieho systému?

Zjednoduššene povedané, odmietnuť osadenie elektromera IMS na odbernom mieste odberateľ môžže za predpokladu, žže ukončí zmluvu na odber a nebude odoberať elektrinu. Zásobovanie odberného miesta elektrinou musí byť merané a to cez určené meradlo. Pre koncového odberateľa osadenie IMS elektromera neznamená žžiadne ohrozenie či povinnosti. V prípade, žež má záujem sa uberať trendom znižžovať spotrebu na maximálnu možžnú mieru, znamená to pre neho menššie náklady na elektrickú energiu, ktorú kažždý z nás nevyhnutne potrebuje.

Zlepšší sa inšštaláciou inteligentného meracieho systému kvalita dodávky elektriny?

Kvalita elektrickej energie je daná technickými normami, bezporuchovým chodom distribučnej sústavy a v nemalej miere aj správaním sa odberateľov pri prevádzkovaní odberných miest. IMS vššak bude poskytovať možžnosť zisťovať ďalššie technické údaje a parametre z distribučnej sústavy.

Aké sú hlavné prínosy IMS pre zákazníka a aké pre distribučnú spoločnosť?

Pre zákazníkov - možžnosť využžívať nástroj, ktorý priamo môžže ššetriť finančné prostriedky koncových odberateľov.
Pre distribučné spoločnosti poskytuje bezprostredný kontakt s meracími prístrojmi, technickými údajmi zaťažženia sústavy a získavanie informácií o odpočtoch, prípadných poruchách meracích prístrojoch, prípadných anomáliách v distribúcii elektriny do odberného miesta a konať tak operatívnejššie a bezodkladne.

Vidí distribučná spoločnosť „na diaľku“ stav a situáciu na odbernom mieste, kde je IMS?

Distribučná spoločnosť v rámci nasadzovanej technológie musí elektromer o odčítanie stavu nameranej spotreby požžiadať. IMS elektromer elektronický pokyn prečíta, zaznamená stav do pamäte a odoššle elektronicky do centrály. Rovnako, ak by nastala taká porucha na odbernom mieste, ktorú vie elektromer zaznamenať v rámci naprogramovaných funkcionalít, tak oznámenie o poruche odoššle do centrály. V centrále bude tím pracovníkov, ktorí takéto hlásenia musia bezprostredne spracovať a zadať požžiadavku na odstránenie poruchového stavu.

Predíde sa inšštaláciou IMS aj možžným neoprávneným odberom?

IMS technológia je citlivejššia, online prepojená s centrálou a predpokladáme, žže dokᾞe ľahššie identifikovať nekalé praktiky.

Môžžu sa IMS nainšštalovať aj pre výrobné zariadenie?

Áno, tieto sú v zmysle vyhlṚky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, v § 3 ššpecifikované ako koncový odberateľ kategórie 4, detailne uvedené v § 3 bod (5) predmetnej vyhlṚky 358/2013 Z. z.:
Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainšštaluje inteligentný merací systém so ššpeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.

Vyžžaduje si IMS ššpeciálnu údržžbu?

Určite si vyžžaduje inú údržžbu zo strany SSD. Je to komplexná technológia, podstatne odliššná ako bola pri súčasných elektromeroch. Zo strany zákazníka sa nič podstatné nemení. Ako si môžže pozrieť namerané veličiny, je ako inšštrukcia vo forme letáku, alebo na webovej stránke SSD.

Môžžu dáta z IMS byť zneužžité? Ako sú zabezpečené namerané dáta?

Technológia je nasadzovaná s maximálnou mierou bezpečnosti a prístup k dátam bude mať SSD tak, ako je tomu aj dnes. Forma primeranej ochrany a opatrnosti bude musieť byť aj na strane koncového zákazníka. Zneužžitie hesla, prístupových kódov je vážny problém. Koncoví odberatelia vššak majú mobilné telefóny s mobilnými služžbami, bankové internetové služžby, internetové obchody a platby... IMS je len ďalššia služžba, kde budú ku komunikácii použžívané bezdrôtové komunikačné siete.

Dajú sa IMS využži ťna úsporu elektriny? Dokᾞe si spotrebiteľ optimalizovať pomocou IMS svoju spotrebu?

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môžže rozhodovať o efektívnom využžití elektriny počas dňa.
Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahššie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiežž, žže informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

Ako sa vyberajú odberné miesta, na ktorých sa bude inšštalovať IMS?

Pravidlá sú určené vo vyhlṚke Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., kde sú koncoví odberatelia rozdelení do 4 kategórií:
Kategória 1 -– odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 2 –- odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 3 –- odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
Kategória 4 –- odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.

Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa § 6 vyhlṚky č. 358/2013 Z. z.:
„Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov (vyhlṚka č. 3/2013 Z. z. a vyhlᚹka č. 24/2013 Z. z.) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, prísluššného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe.

Čo v prípade neplatenia? Bude IMS odinšštalovaný a opätovne nainšštalovaný po zaplatení?

Vymáhanie pohľadávky formou odpojenia odberného miesta od distribučnej sústavy, t.j. diaľkové odpojenie a diaľkové pripojenie odberného miesta umožžňuje IMS s pokročilou funkcionalitou. Toto platí pre odberné miesta zaradené do kategórií 1, 2 a 4.