Často kladené otázky

Aké sú lehoty zavádzania IMS?

Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny sú uvedené v § 7 vyhlášky 358/2013 Z. z.:

Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov, ktorí najneskôr do:

  1. 31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, a to v lehote do 31. decembra 2015
  2. 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016
  3. 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2020."

Na čo sa musí odberateľ pripraviť pri inštalácii IMS?

Celý proces montáže bude koordinovaný pracovníkmi distribučnej spoločnosti, vrátane informovania zákazníkov, takže zákazníci nemusia proaktívne robiť nič.
V zmysle § 8 vyhlášky 358/2013 Z. z: Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.

V akej fáze sa v súčasnosti nachádza program nasadenia IMS vo vašej spoločnosti? Čo sa už urobilo a aké aktivity máte ešte pred sebou?

Ukončili sme prípravnú a analytickú fázu pre väčšinu oblastí, ktoré s implementáciou IMS súvisia. V súčasnosti sú nosnou aktivitou výberové konania na kľúčové komponenty systému. Nemenej dôležitou súčasťou projektu sú procesy prevádzky a údržby celého systému. Paralelne sa venujeme analýze požiadaviek, ktoré na systém vyhláška kladie a ich technicko-ekonomickému významu a dopadu.

Koľko meradiel by ste mali celkovo vymeniť podľa požiadaviek legislatívy?

Lehoty a rozsah inštalácie inteligentných meracích systémov (IMS) určuje Vyhláška č.358/2013. Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD), a. s., postupuje v zmysle legislatívy. V SSD má byť do roku 2020 inštalované inteligentné meranie približne pre 110 000 odberných miest

Ako dlho ho budem mať nainštalovaný?

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na OM maximálne 12 rokov, z dôvodu uplynutia doby úradného overenia. Po tejto dobe musí dôjsť k výmene meradla.

Koľko IMS ste už namontovali odberateľom?

Montáž sa vykonáva podľa harmonogramu. Počet namontovaných IMS meracích prístrojov je každý deň iný a väčší nárast inšštalácií sa očakáva v závere roku 2015.

Aká je štruktúra odberateľov, pre ktorých máte zabezpečiť inštaláciu IMS - domácnosti, firmy a ostatní zákazníci?

Kritériá (podľa objemu ročnej spotreby) definuje legislatíva a z toho vyplýva, či bude na dané miesto inštalovaný IMS a s akou funkcionalitou.

Inštalujete jeden typ meradla pre všetky odberné miesta? Ak nie, koľko typov a aké?

Spomenutá vyhláška priamo zavádza kategórie koncových odberateľov, kategórie IMS elektromerov a vzťahy medzi nimi. Pokiaľ ide o typy elektromerov, rozoznáva IMS elektromery so základnou, pokročilou a špeciálnou funkcionalitou a toto, samozrejme, budeme rešpektovať.

Kto príde IMS nainštalovať?

Výmenu meračov budú zabezpečovať pracovníci spoločnosti SSD, ktorí sú povinní preukázať sa zákazníkom preukazom zamestnanca.

V ktorých mestách a v akých etapách bude realizovaná výmena IMS?

Výmeny elektromerov budú vykonávané podľa legislatívy. Prioritná orientácia, kde sa budú montovať IMS je podľa legislatívnych parametrov, v rámci celého vymedzeného distribučného územia SSD. Dá sa povedať, že montáž IMS bude prebiehať takmer v každej obci či meste.

Vopred ma upozorníte na výmenu?

SSD tak ako pri výmenách z dôvodu doby uplynutia úradného overenia oznamovala odberateľom termín výmeny, bude tak robiť aj pri IMS formou oznámenia zaslaného ako list.

Kto hradí výmenu?

Výmena meračov bude prebiehať v réžii a na náklady SSD.

Podľa vašich odhadov, aký pokles spotreby elektriny inteligentné merače môžu priniesť jednotlivým kategóriám odberateľov?

IMS poskytuje základný nástroj koncovým odberateľom, aby si sledovali svoju spotrebu a v prípade, že nájdu v odberovom režime priestor, môžu sa zamerať na úspory.

Na akých faktoroch bude závisieť rozsah možného poklesu spotreby elektriny a využívanie benefitov, ktoré inteligentné merače prinášajú na strane vašich klientov?

Očakávaným prínosom pre zákazníkov je viac informácií o spotrebe na svojom odbernom mieste a možnosť racionalizácie spotreby na základe týchto informácií.

Aké sú doterajšie skúsenosti vašej spoločnosti s inteligentnými meračmi?

Spoločnosť SSD neustále monitoruje vývojové trendy, ako technologické, tak aj netechnologické. Reálne prevádzkové skúsenosti však získame, rovnako ako ostatné distribučné spoločnosti, až úplným nasadením IMS do prevádzky. Určitý variant zjednodušeného inteligentného merania bol na odberných miestach aj v dnešnej dobe. Ide o odberné miesta na VN napäťovej úrovni, kde elektromery komunikujú na diaľku, elektromer zaznamenáva profilovú krivku odberu, zaznamenáva 15 minútové namerané výkonové technické maximá a dáta sa poskytujú koncovým odberateľom a ostatným účastníkom trhu. Je to iba malá skupina odberných miest. Nasadenie IMS v takom veľkom počte ako určuje vyhláška si však vyžaduje oveľa zložitejšiu technológiu a pravidlá na jej obsluhu.

Môžem odmietnuť inštaláciu inteligentného meracieho systému?

Zjednodušene povedané, odmietnuť osadenie elektromera IMS na odbernom mieste odberateľ môže za predpokladu, že ukončí zmluvu na odber a nebude odoberať elektrinu. Zásobovanie odberného miesta elektrinou musí byť merané a to cez určené meradlo. Pre koncového odberateľa osadenie IMS elektromera neznamená žiadne ohrozenie či povinnosti. V prípade, ež má záujem sa uberať trendom znižovať spotrebu na maximálnu možnú mieru, znamená to pre neho menšie náklady na elektrickú energiu, ktorú každý z nás nevyhnutne potrebuje.

Zlepší sa inštaláciou inteligentného meracieho systému kvalita dodávky elektriny?

Kvalita elektrickej energie je daná technickými normami, bezporuchovým chodom distribučnej sústavy a v nemalej miere aj správaním sa odberateľov pri prevádzkovaní odberných miest. IMS však bude poskytovať možnosť zisťovať ďalšie technické údaje a parametre z distribučnej sústavy.

Aké sú hlavné prínosy IMS pre zákazníka a aké pre distribučnú spoločnosť?

Pre zákazníkov - možnosť využívať nástroj, ktorý priamo môže šetriť finančné prostriedky koncových odberateľov.
Pre distribučné spoločnosti poskytuje bezprostredný kontakt s meracími prístrojmi, technickými údajmi zaťaženia sústavy a získavanie informácií o odpočtoch, prípadných poruchách meracích prístrojoch, prípadných anomáliách v distribúcii elektriny do odberného miesta a konať tak operatívnejšie a bezodkladne.

Vidí distribučná spoločnosť na diaľku stav a situáciu na odbernom mieste, kde je IMS?

Distribučná spoločnosť v rámci nasadzovanej technológie musí elektromer o odčítanie stavu nameranej spotreby požiadať. IMS elektromer elektronický pokyn prečíta, zaznamená stav do pamäte a odošle elektronicky do centrály. Rovnako, ak by nastala taká porucha na odbernom mieste, ktorú vie elektromer zaznamenať v rámci naprogramovaných funkcionalít, tak oznámenie o poruche odošle do centrály. V centrále bude tím pracovníkov, ktorí takéto hlásenia musia bezprostredne spracovať a zadať požiadavku na odstránenie poruchového stavu.

Predíde sa inštaláciou IMS aj možným neoprávneným odberom?

IMS technológia je citlivejšia, online prepojená s centrálou a predpokladáme, že dokáže ľahšie identifikovať nekalé praktiky.

Môžu sa IMS nainštalovať aj pre výrobné zariadenie?

Áno, tieto sú v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, v § 3 špecifikované ako koncový odberateľ kategórie 4, detailne uvedené v § 3 bod (5) predmetnej vyhlášky 358/2013 Z. z.:
Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.

Vyžaduje si IMS špeciálnu údržbu?

Určite si vyžaduje inú údržbu zo strany SSD. Je to komplexná technológia, podstatne odlišná ako bola pri súčasných elektromeroch. Zo strany zákazníka sa nič podstatné nemení. Ako si môže pozrieť namerané veličiny, je ako inštrukcia vo forme letáku, alebo na webovej stránke SSD.

Môžu dáta z IMS byť zneužité? Ako sú zabezpečené namerané dáta?

Technológia je nasadzovaná s maximálnou mierou bezpečnosti a prístup k dátam bude mať SSD tak, ako je tomu aj dnes. Forma primeranej ochrany a opatrnosti bude musieť byť aj na strane koncového zákazníka. Zneužitie hesla, prístupových kódov je vážny problém. Koncoví odberatelia však majú mobilné telefóny s mobilnými službami, bankové internetové služby, internetové obchody a platby... IMS je len ďalšia služba, kde budú ku komunikácii používané bezdrôtové komunikačné siete.

Dajú sa IMS využiťna úsporu elektriny? Dokáže si spotrebiteľ optimalizovať pomocou IMS svoju spotrebu?

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa.
Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovaťspotrebiteľské návyky domácnosti.

Ako sa vyberajú odberné miesta, na ktorých sa bude inštalovať IMS?

Pravidlá sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., kde sú koncoví odberatelia rozdelení do 4 kategórií:
Kategória 1 - odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 2 - odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 3 - odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
Kategória 4 - odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.

Kde si nájdem namerané údaje z IMS?

Podľa § 6 vyhlášky č. 358/2013 Z. z.:
Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Nebude mi samotný prístroj IMS spotrebovávať elektrinu, ktorú musím zaplatiť?

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe.

Čo v prípade neplatenia? Bude IMS odinštalovaný a opätovne nainštalovaný po zaplatení?

Vymáhanie pohľadávky formou odpojenia odberného miesta od distribučnej sústavy, t.j. diaľkové odpojenie a diaľkové pripojenie odberného miesta umožňuje IMS s pokročilou funkcionalitou. Toto platí pre odberné miesta zaradené do kategórií 1, 2 a 4.