Archív

Formuláre

Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti odberného miesta na pripojenie
Hlásenie o meraní statického kondenzátora
Neodvolateľný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení k distribučnej sústave a Zmluvy o prístupe do sústavy, distribúcii a dodávke elektriny
Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oznámenie o zmene - výmene transformátora
Požiadavka na preskúšanie meradla
Preukazovanie vlastníckeho vzťahu pri uzatváraní Zmlúv o pripojení v SSE-D, a.s.
Určenie štandardného a ďalšieho napájacieho vedenia
Vzor splnomocnenia pre riešenie požiadaviek so spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE-D
Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE-D
Žiadosť o uzatvorenie samostatnej distribučnej zmluvy
Žiadosť o optimalizáciu výšky hlavného ističa na odbernom mieste s uzatvorením novej  Zmluvy o pripojení v spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (slúži výhradne pre účely zníženie hlavného ističa na existujúcom NN odbernom mieste)
Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky
Žiadost o povolenie sezónneho odberu
Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE- D - POZOR! Platí len pre segment Podnikatelia a organizácie - platné do 30.11.2016
Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti odberného miesta na pripojenie
Čestné prehlásenie žiadateľa ku žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
Žiadosť na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
Neodvolateľný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení k distribučnej sústave a Zmluvy o prístupe do sústavy, distribúcii a dodávke elektriny
Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požiadavka na preskúšanie meradla
Určenie štandardného a ďalšieho napájacieho vedenia
Vzor splnomocnenia pre riešenie požiadaviek so spoločnosťou Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSD
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Žiadosť o optimalizáciu výšky hlavného ističa na odbernom mieste s uzatvorením novej  Zmluvy o pripojení v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (slúži výhradne pre účely zníženie hlavného ističa na existujúcom NN odbernom mieste)
Žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky
Žiadost o povolenie sezónneho odberu

Cenníky

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 18.12.2014)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 15.2.2013)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 10.12.2010)
Zmena prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (platného od 10.12.2010)
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pre rok 2010
Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny - platný od 1.1.2014 do 28.2.2019
Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSE-D
Žiadosť odberateľa elektriny o bezodplatné poskytnutie údajov 2013
Vzor - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát
Vzor - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o doplatku
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - NN - r. 2012 
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - VN - r. 2012

Zmluvy

Iné

Všeobecné podmienky SSE-D k vyhotoveniu stavby platné do 30.11.2016
Zásady merania PDS