Archív

Informácia pre žžiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny (zariadení na výrobu elektriny) do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s.
Informácia pre žžiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny (zariadení na výrobu elektriny) do distribučnej sústavy Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a. s.
Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektrickej energie 27.12.2013
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (platný od 18.12.2014)
Mandát pre inkaso SEPA pre príjemcu Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Informácia pre žžiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny (zariadení na výrobu elektriny) do distribučnej sústavy Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a. s.
Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektrickej energie 27.12.2013
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľ/výrobca
Potvrdenie nového subjektu zúčtovania o zmene režimu zodpovednosti za odchýlku, zariadenia na výrobu elektriny v odovzdávacom mieste pre prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
Vyhlásenie výrobcu o zmene režimu zodpovednosti za odchýlku, zariadenia na výrobu elektriny v odovzdávacom mieste pre prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
Dohoda o urovnaní (za roky 2014, 2015, 2016, 2017)
Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľ/výrobca
Prílohy ku žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát a Zmluvy o doplatku a vysvetlivky
Vzor - Faktúra pre doplatok v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. par. 3, odsek 1c
Dohoda o urovnaní (za roky 2016, 2017, 2018, 2019)
Komunikačný manuál pre výrobcov elektriny 
Vyhlásenie výrobcu o zmene režimu zodpovednosti za odchýlku, zariadenia na výrobu elektriny v odovzdávacom mieste pre prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
Potvrdenie nového subjektu zúčtovania o zmene režimu zodpovednosti za odchýlku, zariadenia na výrobu elektriny v odovzdávacom mieste pre prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy