Archív

 
Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2017/E - Pripojovacie poplatky do 1 kV na rok 2017
Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vzor rámcovej distribučnej zmluvy
Čestné prehlásenie žiadateľa ku žiadosti na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
Žiadosť na zmenu distribučnej sadzby pre odberné miesto spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
Oznámenie údajov o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov