Pripojenie nového odberného miesta

Požadujete pripojiť k distribučnej sústave elektriny Vašu aktuálnu, alebo plánovanú nehnuteľnosť ?

  

UPOZORNENIE:

Táto žiadosť slúži na:

 • pripojenie nového odberného miesta
 • opätovné pripojenie odberného miesta odpojeného viac ako 2 roky

 

Súčasťou riešenia Vašej žiadosti bude aj:

 • vyjadrenie k technickým podmienkam pripojenia, kde sú stanovené záväzné technické a podmienky, vrátane vyjadrenia pre účely územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • zmluva o pripojení užívateľa do distribučnej sústavy, vrátane stanovenia výšky pripojovacieho poplatku
 • situačný výkres s vyznačeným bodom pripojenia

   

Skôr než podáte žiadosť pripravte si nasledovné údaje:

 • Číslo dotknutej parcely (alebo parciel) a názov katastrálneho územia (zistíte z listu vlastníctva)
 • Informáciu o požadovanom výkone, ktorý chcete z distribučnej siete odoberať
  (Príklad: pre štandardný rodinný dom – 3x25A)

  

Pre pripojenie sa k distribučnej sústave postupujte nasledovným spôsobom:

1. krok - Podajte žiadosť o nové pripojenie.

 • Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

  

 • V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár:
 • Tento vyplňte, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 
Stav riešenia Vašej žiadosti

  

2. krok – Vypracovanie vyjadrenia a Zmluvy o pripojení.

Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení). Súčasťou Zmluvy o pripojení je aj vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, ktoré bude obsahovať nasledovné technické podmienky pripojenia:

 • bod pripojenia do distribučnej sústavy;
 • odsúhlasená veľkosť hlavného ističa, alebo maximálnej rezervovanej kapacity pre Vaše budúce odberné miesto;
 • vyjadrenie k existencii elektroenergetických zariadení
 • pravidlá pre umiestnenie elektromerového rozvádzača
 • technické podmienky pre elektrický prívod a elektromerový rozvádzač
 • vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia

V prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy Vám zašleme vyjadrenie s informáciou o lehote dokedy Vám poskytneme návrh možného riešenia.

UPOZORNENIE!

Ak ste boli vo vyjadrení vyzvaní predložiť projektovú dokumentáciu (PD) k vyjadreniu pre účely územného rozhodnutia či stavebného povolenia, tak v prípade ak ste podali žiadosť o nové pripojenie elektronicky, budete môcť poslať  požadovanú dokumentáciu v rámci tejto žiadosti prostredníctvom nášho webového portálu.

V prípade podania žiadosti o nové pripojenie poštou môžete poslať požadovanú PD pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou zásielkou, ktorú odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku. V dokumentácii uveďte číslo žiadosti ku ktorej ju zasielate.

Podmienky pre vyhotovenie PD od elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača nájdete v sekcii Technické podmienky.

Lehota na vypracovanie PD je uvedená vo vyjadrení a táto lehota nie je kratšia ako 30 dní.

UPOZORNENIE!

PD je potrebné si dať vyhotoviť až po doručení vyjadrenia našej spoločnosti, a to podľa podmienok stanovených vo vyjadrení. Ak bola PD vyhotovená pred doručením vyjadrenia, môže sa stať, že nebude zodpovedať technickým požiadavkám a musela by byť prepracovaná.

  

3. krok – Podpis Zmluvy o pripojení.

Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení môžete podpísať elektronicky ak ste podali žiadosť po 3.5.2022 prostredníctvom e-Žiadosti. Návod na elektronický podpis nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v časti Online služby.

Ak ste nevyužili elektronický podpis potom návrh Zmluvy o pripojení podpíšte v dvoch vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

  

4. krok – Úhrada ceny za pripojenie

Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhraďte cenu za pripojenie ak bola táto v Zmluve o pripojení vyčíslená. Výška ceny za pripojenie, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu našej spoločnosti je uvedený v článku „II. Faktúra – Zálohový list“ Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Lehota na uhradenie ceny za pripojenie nie je kratšia ako 15 dní.

Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplatením ceny za pripojenie sa technické podmienky pripojenia pre vás aj pre našu spoločnosť záväzné.

V prípade, že nebude doručená na adresu našej spoločnosti podpísaná Zmluva o pripojení a uhradená cena za pripojenie v hore uvedených termínoch dôjde na našej strane k stornovaniu celej žiadosti o pripojenie a bude potrebné začať celý proces od začiatku.

  

5. krok – Príprava odberného miesta

Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle vydaného vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. 

V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky môžete komunikovať prostredníctvom nášho webového portálu. 

Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po miesto pripojenia v súlade s vyjadrením nám zašlite Čestné prehlásenie nasledovne:

 • v prípade, ak ste podali žiadosť elektronicky, výlučne prostredníctvom nášho webového portálu,
 • v prípade, ak ste podali žiadosť písomne, tak na predpísanom tlačive čestného prehlásenia, ktoré pošlite na adresu našej spoločnosti. .

Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Týmto Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

Súčasťou čestného prehlásenia sú povinné prílohy. Bez ich dodania nie je možné odoslať čestné prehlásenie elektronicky a papierovú formu Vám vrátime na doplnenie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na byty. 

  

6. krok – Kontrola splnenia technických  a obchodných podmienok a realizácia pripojenia

Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) - najčastejšie je to poistková skrinka na stĺpe pri vzdušnom vedení, rozpojovacia istiaca skriňa pri zemnom káblovom vedení a pod., najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku „I. Špecifikácia odberného miesta. Lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných vo vyjadrení a v Zmluve o pripojení.

Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou podľa spôsobu ako ste podali žiadosť o pripojenie.

  

7. krok – Výber dodávateľa elektriny

Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, si vyberte dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií elektriny.

Zoznam dodávateľov je uvedený na stránke www.urso.gov.sk

Dodávateľ požiada o montáž elektromera a SSD následne v zmysle platnej legislatívy zrealizuje v termíne do 5 pracovných dní montáž elektromera za predpokladu, že odberné miesto je pripravené v súlade so stanovenými podmienkami SSD.

HOTOVO - po montáži elektromera a uzatvorení zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny je Vaše odberné miesto pripravené odoberať elektrinu.