Stavebné (zlúčené) povolenie

Vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného (zlúčeného) povolenia

Potrebujete naše vyjadrenie pre vydanie stavebného (zlúčeného) povolenia?  

Pre výber žiadosti je dôležitou informáciou či bude, alebo nebude stavba pripojená do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

  

1. Pre stavbu, ktorá si vyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, zašlite túto požiadavku ako:

Žiadosť o nové pripojenie (nová stavba, odpojená stavba viac ako 2 roky), alebo

Žiadosť o zmenu technických parametrov na existujúcom odbernom mieste (rekonštrukcia...).

Podmienky pre vydanie vyjadrenia pre účely územného rozhodnutia alebo stavebného (zlúčeného) povolenia sú uvedené vo vyjadrení našej spoločnosti k  technickým podmienkam pripojenia, ktoré je súčasťou Zmluvy o pripojení.

  

2. Pre stavbu, ktorá nebude pripojená do distribučnej sústavy, zašlite túto požiadavku ako:

Žiadosť o vyjadrenie pre účely územného rozhodnutiu a stavebného (zlúčeného) povolenia bez potreby pripojenia k distribučnej sústave.