Systém integrovaného manažérstva

Systém integrovaného manažérstva v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

je tvorený dvoma manažérskymi systémami:

  • systémom environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015,
  • systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018.

Systémy integrovaného manažérstva sú v SSD zavedené od roku 2011, kedy sa vedenie spoločnosti zaviazalo zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva podľa spomínaných noriem a zároveň vytvoriť podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

V októbri 2020 v rámci recertifikačného auditu preverila externá audítorská spoločnosť náš integrovaný systém manažérstva podľa noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Výsledkom auditu bolo predĺženie platnosti certifikátov do roku 2023.