0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Systém integrovaného manažérstva

Systém integrovaného manažérstva v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

je tvorený dvoma manažérskymi systémami:

  • systémom environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015,
  • systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.

V roku 2011 sa vedenie zaviazalo zaistiť dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva podľa spomínaných noriem a zároveň vytvoriť podmienky pre plnenie príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

V roku 2012 sme implementovali požiadavky oboch noriem do systému riadenia, v rámci interných auditov sa vykonalo environmentálne preskúmanie ako aj preskúmanie dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť prijala v roku 2012 Environmentálnu politiku, ktorá je aktuálna a stanovuje zodpovedný prístup spoločnosti pri ochrane životného prostredia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

V marci 2013 v rámci certifikačného auditu externá audítorská spoločnosť preverila náš Integrovaný systém manažérstva, ktorý pozostáva so systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a konštatovala vysokú úroveň riadenia kľúčových oblastí systému manažérstva bezpečnosti a ochrany pri práci, ako aj systému environmentálneho manažérstva.

V marci 2016 v rámci recertifikačného auditu externá audítorská spoločnosť preverila náš integrovaný systém manažérstva podľa normy OHSAS 18001:2007 ako aj podľa aktualizovanej normy ISO 14001:2015. Výsledkom auditu bolo potvrdenie platnosti certifikátu na ďalšie obdobie.

V apríli 2019 v rámci recertifikačného auditu externá audítorská spoločnosť preverila náš integrovaný systém manažérstva podľa normy OHSAS 18001:2007 ako aj podľa aktualizovanej normy ISO 14001:2015. Výsledkom auditu bolo potvrdenie platnosti certifikátu na ďalšie obdobie, až do roku 2022.