Životné prostredie a spoločenská zodpovednosť

Ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť

Ochrana životného prostredia patrí medzi jednu z najsledovanejších oblastí v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Prevencia pred možnými negatívnymi vplyvmi činnosti spoločnosti na prírodu je súčasťou našej dlhodobej stratégie. Aj vďaka tomu sa darí realizovať stavebné, rekonštrukčné činnosti a opravy, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Z pohľadu územnej ochrany prírody zahŕňa územie našej pôsobnosti 6 národných parkov - NP (NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, Tatranský NP, NP Nízke Tatry, NP Muránska planina, NP Slovenský kras) 8 chránených krajinných oblastí – CHKO (CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Ponitrie, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerova vrchovina) a 18 chránených vtáčích území .

Eliminácia rizík pre vtáčiu populáciu je zabezpečovaná osadením dodatočných ochranných konštrukčných prvkov – konzolových chráničiek na rovinnú konzolu 22 kV.

 

Obr. Montáž konzolovej chráničky pracovníkom útvaru prác pod napätím

Spolupráca, dohody a projekty

Spolupracujeme s Ochranou dravcov na Slovensku na európskych projektoch LIFE (napr. v ochrane orla krikľavého na Hornej Orave). V súčasnosti je aktuálny projekt Energia v krajine, ktorý rieši elimináciu nárazov vtákov do elektrických vedení. Našim dobrovoľným vkladom do projektu je montáž odkloňovačov letu vtákov v rizikovej lokalite Poiplie v celkovej dĺžke viac ako 5 307 m, ktorá bola realizovaná v roku 2017.

Spolupracujeme Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky

Dohoda o vzájomnej spolupráci - predmetom dohody je všeobecne spolupráca pri ochrane prírody a krajiny. Napríklad pri montáži chráničiek na 22 kV elektrické vedenia, ale aj spolupráca pri prekládkach bocianích hniezd, osádzaní umelých hniezdnych podložiek pre bociany. Zmluva o spolupráci a recipročnej výmene informácií v oblasti tvorby databáz GIS. Predmetom je spolupráca pri napĺňaní databáz GIS. Zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., sa jedná o trasy VN vedení a zo strany ŠOP SR údaje o hraniciach chránených území.

Ochrana avifauny

Najčastejšie ohrozeným živočíchom na NN vedeniach je bocian biely (lat. Ciconia ciconia), pri svojom hniezdení na stĺpoch elektrického vedenia. Hniezdo sa nachádza na elektrickom stĺpe a je v priamom kontakte s konzolou a elektrickými vodičmi. Takto môže byť potenciálnou príčinou zranenia alebo usmrtenia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli alebo vzniku havarijnej situácie (prerušenia dodávky elektrického prúdu). Z tohto dôvodu je potrebné jeho preloženie na tzv. umelú hniezdnu podložku.

V zmysle novely zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny (platnej od 1.1.2014), je zakázané podľa § 35 ods. 2 písm. b) odstraňovať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha. Zákaz činnosti podľa § 35 neplatí, ak príslušný orgán ochrany prírody Štátna ochrana prírody SR vopred písomne určí, že činnosť je potrebná na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy. Týmto písomným dokladom je Dohoda o spolupráci medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. a ŠOP SR pri prekládke bocianieho hniezda na UHP. SSE-D realizuje prekládku hniezd na základe tejto Dohody a pod odborným dohľadom chránených krajinných oblastí (CHKO) a národných parkov (NP).

  

 Obr. Umiestnená hniezdna podložka pre bociana v obci Stožok v spolupráci s CHKO Poľana 

Búdky pre sokola myšiara

Spoločnosť SSD umiestnila na svoje zariadenia v okrese Rimavská Sobota búdky pre sokola myšiara. V spolupráci s občianskym združením KUKAJ.SK nainštalovala na búdky webkamery, ktoré umožňujú sledovať hniezda sokola myšiara online v priamom prenose.

 

Búdky pre krakľu belasú na stĺpoch 22 kV

Stredoslovenskou distribučnou, a.s. (SSD, a.s.) bolo zrealizované osadenie 5 ks vtáčích búdok, určených pre krakle na 22 kV podperné body v úseku Chvalová, Skerešovo, Polina (okres Tornaľa) linka č. 342. Iniciátor tohto projektu, občianske združenie Živá planina vyslovil poďakovanie za aktívnu spoluprácu pri realizácii zainteresovaným pracovníkom SSD, a.s. údržby Lučenec.

 

Obr. Búdky pre krakľu belasú na stĺpoch 22 kV

Montáž polobúdok na stožiare 110kV vedení

Na základe vzájomnej dohody SSD, a.s. a Správy Národného parku Malá Fatra bola vykonaná montáž 5ks polobúdok na stožiare 110kV v lokalite Sučany, Turany, Trusalová a Šútovo v okrese Martin. Montáž zabezpečovali pracovníci odboru Vedenia VVN v dňoch 17. až 19. februára 2016. Práce boli vykonané počas plánovanej údržby siete za vypnutého stavu. Polobúdky dodala Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra vo Varíne, ktorej ornitológ zároveň stanovil miesta pre ich umiestnenie vo vhodnej lokalite na okraji národného parku.