Zmena technických parametrov na existujúcom odbernom mieste

Zmena technických parametrov na existujúcom odbernom mieste

   

Požadujete zmenu technických parametrov na Vašom existujúcom odbernom mieste ?

  

Zmena technických parametrov sa týka najmä:

 • zmena hodnoty hlavného istiaceho prvku (v ampéroch - A)
 • zmena hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) v kW
 • zmena počtu fáz ( z 1 fázy na 3 fázy alebo opačne )
 • prekládka merania
 • rekonštrukcia nemeraného prívodu (prípojky)
 • vyjadrenie sa k elektrickému kúreniu

  

Pre zmenu technických parametrov postupujte nasledovným spôsobom:

UPOZORNENIE: pre vyplnenie žiadosti je potrebný EIC kód Vášho odberného miesta, ktorý môžete nájsť vo vyúčtovacej faktúre.

1. krok - Podajte žiadosť o zmenu technických parametrov

 • elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

  

  

 • v prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, ktorý vyplňte, označte akú zmenu technických parametrov požadujete, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Povinná príloha sa požaduje len v prípade rekonštrukcie nemeraného prívodu alebo prekládky merania.  

Stav riešenia Vašej žiadosti

  2. krok – Vypracovanie vyjadrenia a Zmluvy o pripojení

Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie k požadovanej zmene technických parametrov a v prípade zmeny hodnoty hlavného ističa alebo počtu fáz aj návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení).

V prípade nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy Vám zašleme vyjadrenie s informáciou o lehote dokedy Vám poskytneme návrh možného riešenia.

Zmluvu o pripojení Vám zašleme aj v prípade ak neevidujeme písomnú formu Zmluvy o pripojení (jedná sa hlavne o staršie odberné miesta). V tomto prípade bude Zmluva o pripojení bez pripojovacieho poplatku.

  

3. krok – Podpis Zmluvy o pripojení

Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení môžete podpísať elektronicky ak ste podali žiadosť po 3.5.2022 prostredníctvom e-Žiadosti. Návod na elektronický podpis nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v časti Online služby.

Ak ste nevyužili elektronický podpis potom návrh Zmluvy o pripojení podpíšte v dvoch vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

  

4. krok – Úhrada pripojovacieho poplatku

Najneskôr do 15 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení uhraďte pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený.
Výška pripojovacieho poplatku ako aj číslo bankového účtu našej spoločnosti je uvedený v článku „II. Faktúra – Zálohový list“ Zmluvy o pripojení .
Úhradu je možné zrealizovať prostredníctvom poštovej poukážky alebo bankovým prevodom.

Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplatením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre vás aj pre našu spoločnosť záväzné.

V prípade, že nebude doručená na adresu našej spoločnosti podpísaná Zmluva o pripojení a uhradený pripojovací poplatok v hore uvedených termínoch dôjde na našej strane k stornovaniu celej žiadosti o pripojenie a bude potrebné začať celý proces od začiatku

  

5. krok – Príprava odberného miesta

Najneskôr do konca lehoty, ktorá je uvedená vo vyjadrení a plynie od vystavenia vyjadrenia, alebo podpisu Zmluvy o pripojení, pripravte odberné miesto v zmysle vydaného vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. 

Odporúčame, aby ste vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia predložili vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude dané odberné miesto pripravovať, nakoľko časť informácii vo vyjadrení je v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie, načo informácie slúžia a čo a ako má pripraviť.

Pre odblombovanie Vášho odberného miesta kontaktujte Vášho dodávateľa elektriny, ktorý zabezpečí vykonanie požadovaného úkonu v našej spoločnosti.

Naša spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., bude poplatky za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb faktúrovať v zmysle platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny zverejneného na webovom sídle spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky môžete komunikovať prostredníctvom nášho webového portálu. Ak ste podali žiadosť poštou potom Vám poskytneme konzultácie každý utorok v čase od 8:30 do 12:00 hod. telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky 0850 166 007, alebo v nevyhnutných prípadoch aj osobne u daného pracovníka, ktorý vyjadrenie vystavil.

  

Po príprave odberného miesta v súlade s vyjadrením nám zašlite Čestné prehlásenie nasledovne:

 • v prípade, ak ste podali žiadosť elektronicky, výlučne prostredníctvom nášho webového portálu,
 • v prípade, ak ste podali žiadosť písomne, tak na predpísanom tlačive čestného prehlásenia, ktoré pošlite na adresu našej spoločnosti. Tlačivo môžete nájsť
  tu  PDF 179,23 kB
  .


Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Niektoré údaje z odbornej prehliadku budete potrebovať pre korektné vypísanie tlačiva „Čestné prehlásenie“.  Týmto Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

  

6. krok – Kontrola splnenia technických podmienok

Naša spoločnosť po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené.

Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta v prípade, že to bolo uvedené vo vyjadrení k žiadosti, zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) - najčastejšie je to poistková skrinka na stĺpe pri vzdušnom vedení, rozpojovacia istiaca skriňa pri zemnom káblovom vedení a pod., najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku „I. Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia“, posledný údaj s názvom „ Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“, lehota plynie odo dňa prijatia čestného prehlásenia našou spoločnosťou.

Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou podľa spôsobu ako ste podali žiadosť o pripojenie.

   

7. krok – Úprava zmluvných podmienok u dodávateľa elektriny

Po kontrole splnenia technických podmienok kontaktujte Vášho dodávateľa elektriny ohľadne zaplombovania odberného miesta a ak to bolo stanovené vo vyjadrení tak aj výmeny a zaplombovania elektromera.

Dodávateľ s vami následne uzatvorí novú Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny na základe nových technických podmienok pre Vaše odberné miesto.

HOTOVO – Vaše odberné miesto pripravené odoberať elektrinu v rámci nových technických podmienok.