Zmena užívateľa sústavy na existujúcom odbernom mieste

Predali ste Vašu nehnuteľnosť a chcete vykonať prepis existujúceho odberného miesta na nového odberateľa?

 

V takomto prípade ako najvhodnejší spôsob odporúčame kontaktovať  svojho dodávateľa elektriny, ktorý za vás žiadosť o zmenu vybaví a prevedie vás celým procesom zmeny, vrátane  uzatvorenia Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

  

INFORMÁCIA: Povinnosť písomne uzatvorenej Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave pre každé odberné miesto s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy vyplýva z aktuálne platnej legislatívy, predovšetkým Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z.

UPOZORNENIE: pre vyplnenie žiadosti je potrebný EIC kód Vášho odberného miesta, ktorý môžete nájsť vo vyúčtovacej faktúre.

  

Prepis vykonávajú spoločne pôvodný a nový odberateľ.

  

Pre vykonanie prepisu existujúceho odberného miesta na nového odberateľa postupujte nasledovným spôsobom:

  

1. krok – Vyplňte nasledovné dokumenty:

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú vyplňte a za existujúceho ako aj za nového odberateľa, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a priložte podpisy za existujúceho a nového odberateľa.

Zmluva o pripojení

Ak ste pripojený do NN distribučnej sústavy:

Ak ste pripojený do VN distribučnej sústavy:

  

2. krok – Kontaktujte Vášho dodávateľa elektriny pre zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste.

Každý dodávateľ elektriny má na svojich internetových stránkach uvedený postup pre prepis odberateľa elektriny na existujúcom odbernom mieste. Prípadne Vám podá potrebné informácie telefonicky, alebo na svojich kontaktných miestach.

  

3. krok – Odoslanie vyplnených dokumentov na adresu Vášho dodávateľa elektriny.

Vyplnené a podpísané hore uvedené dokumenty odošlite na adresu Vášho dodávateľa elektriny (alebo odovzdajte osobne v obchodnej kancelárii Vášho dodávateľa) spolu s dokumentáciou, ktorú požaduje pri prepise Váš dodávateľ elektriny.

Žiadosť o zmenu odberateľa za vás vybaví Váš dodávateľ elektriny.

  

UPOZORNENIE:

Účinnosť zmluvy je podmienená úspešným prepisom Vášho odberného miesta u dodávateľa elektriny.

Pokiaľ prebehne úspešne prepis Vášho odberného miesta aj u dodávateľa elektriny potom pôvodnému odberateľovi zašleme oznámenie o ukončení Zmluvy o pripojení.

HOTOVO – prepis Vášho odberného miesta je ukončený.