Zariadenia na výrobu elektriny - pripojenie rok 2021

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „SSD, a.s.“) si dovoľuje informovať, že v zmysle ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“) je možné pripojiť niektoré nové zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD ak tieto zariadenia splnia podmienky stanovené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MHSR“).

Zároveň si dovoľuje spoločnosť SSD upozorniť žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny, že nové zariadenia na výrobu elektrinu bude možné pripojiť len v tých lokalitách časti vymedzeného územia spoločnosti SSD, kde to je technicky možné.

Zároveň spoločnosť SSD upozorňuje žiadateľov o pripojenie, že zariadenia na výrobu elektriny je možné pripojiť v prípade splnenia podmienok, ktoré stanovilo MHSR v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore v oznámeniach na svojom webovom sídle (ďalej len „Oznámenia“) alebo ich MHSR určilo vyhláseným výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore.

Do distribučnej sústavy SSD, a.s. je možné pripojiť

a) nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, do výkonu, ktorý je určený v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore v oznámeniach na webovom sídle MHSR (ďalej len „Oznámenia“),

b) nové zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „KVET“), na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, do výkonu, ktorý je určený MHSR v Oznámeniach,

c) lokálne zdroje (ďalej len „LZE“), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, s inštalovaným výkonom do výkonu, ktorý je určený MHSR v Oznámeniach,

d) nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa 3 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore, a ktoré boli vybraté výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore (ďalej len „Aukcia“).

   

1. Informácia pre pripájanie OZE, KVET a LZE na základe Oznámení

Spoločnosť SSD, a.s., informuje žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny na základe Oznámení, že

  1. žiadosti o pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z OZE alebo KVET na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Zákona o podpore, a
  2. žiadosti o pripojenie LZE, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,

 

prijíma priebežne na vybavenie s podmienkou, že fyzické pripojenie a funkčné skúšky umožní SSD realizovať až v termínoch, ktoré boli uvedené v oznámeniach MHSR na jeho webovom sídle. Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov, doručené SSD, a.s. po naplnení inštalovaných kapacít, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené späť žiadateľovi.

 

V prípade, že dôjde k uvoľneniu inštalovaného výkonu prideleného v minulosti, je tento uvedený v stĺpci „Nevyužitá kapacita z minulých období“ a ponúknutý ďalej v disponibilnej kapacite. Uvoľnenie kapacity sa aktualizuje každý mesiac a zverejňuje sa v prvý pracovný deň mesiaca.

Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov odporúčame žiadateľom predkladať na formulári, zverejnenom na webovom sídle SSD, a.s. – www.ssd.sk.

  

   

2. Informácia pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny na základe Aukcie

Záujemcovia o účasť v Aukcii nežiadajú spoločnosť SSD o žiadne stanovisko k pripojeniu ich zariadenia na výrobu elektriny pred vyhlásením výsledkov výberového konania a každá takáto žiadosť doručená pred vyhlásením výsledkov výberového konania bude zamietnutá. Až po skončení Aukcie môžu žiadatelia o pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore a ktorí boli vybratí z Aukcie ako úspešní, požiadať spoločnosť SSD o bod a podmienky pripojenia v zmysle platných postupov uvedených v Prevádzkovom poriadku.  

Žiadateľ o pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny požiada o určenie bodu a podmienok pripojenia zariadenia na výrobu elektriny, ktoré bolo vybraté na základe Aukcie priloženým formulárom, ktorý bude zverejnený na webovom sídle SSD, a.s. po zverejnení výsledkov Aukcie, v ktorom okrem iných údajov uvedie aj číslo Zmluvy o príplatku pridelené OKTE, a.s. Na základe tejto žiadosti bude SSD následne postupovať v zmysle platného Prevádzkového poriadku a v súlade s § 31 ods. 8 Zákona o energetike prednostne pripojí zariadenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov do svojej sústavy po úhrade ceny za pripojenie.  

Dovoľujeme si upozorniť, že stanovisko (územno-technická informácia) k žiadosti o určenie bodu a podmienok pripojenia zariadenia na výrobu elektriny nie je záväznou rezerváciou kapacity na pripojenie a žiadateľovi bez splnenia ďalších podmienok negarantuje právo na pripojenie nového zariadenia do distribučnej sústavy SSD.  

Rezervácia kapacity nastane až na základe súhlasného vyjadrenia spoločnosti SSD k žiadosti o rezerváciu kapacity podľa bodu 2.3.13 Prevádzkového poriadku. V prípade súhlasného vyjadrenia SSD k žiadosti o rezerváciu kapacity uzatvorí SSD so žiadateľom Zmluvu o pripojení, ktorej   platnosť zanikne ak zariadenie na výrobu elektriny nebude uvedené do prevádzky v lehote stanovenej v zmysle podmienok Aukcie.

  

 3. Ostatné informácie pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny

SSD si vyhradzuje právo určiť podmienky (najmä s prihliadnutím na uzlovú oblasť a lokalitu požadovaného pripojenia), za akých je možné uskutočniť dodávku elektrinu zo zdroja na výrobu elektriny  do sústavy bez toho, aby bola ohrozená  bezpečná a spoľahlivá prevádzka distribučnej sústavy SSD.

Všeobecné výkonové limity na pripojenie nových zdrojov na výrobu elektriny v zmysle bodov 1 a 2 sú uvedené v tomto dokumente:

Možnosť pripojiť Malé zdroje, ktoré splnia Technické podmienky a Obchodné podmienky SSD, týmto nie je dotknutá.

Upozornenie

V súvislosti s pripájaním nových zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s. naďalej platí tzv. stop-stav. Z toho dôvodu žiadosti o pripojenie nových zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s., okrem tých, ktoré sú uvedené v Oznámení inštalovaného výkonu na rok 2021 alebo ktoré budú určené výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore budú odmietnuté.

  

Spoločnosť SSD, a.s. zároveň zverejňuje tlačivá súvisiace s pripojením zariadenia na výrobu elektriny: