Preložky elektroenergetických zariadení (vedení, stĺpov, trafostaníc)

V prípade požiadavky na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia má Stredoslovenská distribučná, a. s., vypracovaný nasledovný postup:

Žiadateľ podaním žiadosti berie na vedomie, že náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. Žiadosť o vykonanie preložky podáva osoba, ktorá potrebu preložky vyvolala (investor diela, alebo ním splnomocnená osoba). S touto osobou bude uzavretá zmluva o súhlase s vykonaním preložky.

  

Ak chcete podať žiadosť o preloženie elektromera, navštívte sekciu Zmena technických parametrov na existujúcom odbernom mieste. V prípade, že chcete podať podnet, ktorý nie je klasifikovaný ako preložka, využite prosím formulár Podnety, sťažnosti, reklamácie. V prípade, ak požadujete viac informácií, kliknite tu.

  

Podajte požiadavku na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia:

  • Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

  

  • V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, vyplňte ho a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina: