Požiadavka na zaplombovanie bez rekonštrukcie elektrického zariadenia pre meraním

Krok 1 – Vyplňte objednávku/žiadosť

  • Na základe predloženej objednávky/žiadosti Vám spoločnosť SSD povolí/nepovolí odplombovanie odberných miest.
    • V prípade, že Vám SSD povolí odplombovanie, môžete začať s plánovanou realizáciou a odplombovať odberné miesta.
    • V prípade, že Vám SSD nepovolí odplombovanie, musíte opätovne predložiť objednávku/žiadosť a odberné miesta nesmiete odplombovať.
  • Objednávku/žiadosť o hromadné odplombovanie bude spoločnosť  SSD akceptovať iba za predpokladu, že v nej budú vyplnené všetky povinné údaje objednávateľa a identifikačné údaje odberných miest.

  

Krok 2 – odoslanie Objednávky/ žiadosti

Vyplnený formulár odošlite jedným z nasledovných spôsobov:

  • Poštou na adresu Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  • Emailom na adresu prevadzkovatel@ssd.sk

Kto môže požiadať o hromadné odplombovanie / zaplombovanie?

  • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie môže požiadať oprávnená osoba (napr. správca bytového domu, zástupca spoločnosti vykonávajúcej rekonštrukciu elektroinštalácie spoločných priestorov), ktorej budú fakturované práce súvisiace s hromadným odplombovaním/zaplombovaním. V prípade, že o hromadné odplombovanie/zaplombovanie žiada spoločnosť vykonávajúca rekonštrukciu, spolu so žiadosťou o hromadné odplombovanie/zaplombovanie je potrebné predložiť splnomocnenie správcu/splnomocnenie zástupcu vlastníkov bytového domu.
  • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie môže požiadať oprávnená osoba iba vtedy, ak sa nemenia technické podmienky pripojenia stanovené v zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre dané odberné miesto.