Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému (zlúčenému) povoleniu pre stavby bez potreby pripojenia do DS

Vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného (zlúčeného) povolenia ku stavbe bez potreby pripojenia k distribučnej sústave (stavba altánku, oplotenia, kanalizačnej prípojky a pod.)

 

UPOZORNENIE: V prípade, že ide o stavbu, ktorá si vyžaduje pripojenie do distribučnej sústavy, je nutné zaslať túto požiadavku ako:

- Žiadosť o nové pripojenie (nová stavba, odpojená stavba viac ako 2 roky), alebo

- Žiadosť o zmenu technických parametrov na existujúcom odbernom mieste (rekonštrukcia...).

Podmienky pre vydanie vyjadrenia pre účely územného rozhodnutia alebo stavebného (zlúčeného) povoleniu sú uvedené vo vyjadrení našej spoločnosti k  technickým podmienkam pripojenia, ktoré je súčasťou Zmluvy o pripojení.

 

Ku žiadosti pre vyjadrenie sa k územnému rozhodnutiu a k vydaniu stavebného (zlúčeného) povolenia na stavbu, ktorá nebude pripojená do distribučnej sústavy sú povinné prílohy:

  • Situačný výkres z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  • Celková situácia stavby (zastavovací plán) so zakreslením ochranných pásiem od elektro-rozvodných zariadení z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

  (Na posúdenie žiadosti postačujú spomínané prílohy. Nie je potrebné posielať celé dokumentácie.)

 

Pre vydanie vyjadrenia našej spoločnosti k územnému rozhodnutiu a k stavebnému (zlúčenému) povoleniu bez potreby pripojenia k distribučnej sústave postupujte nasledovným spôsobom:

Podajte žiadosť o vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, alebo ku stavebnému (zlúčenému) povoleniu

  • Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o nové pripojenie a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

Žiadosť o vyjadrenie k územnému rozhodnutiu

Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému (zlúčenému) povoleniu

  

  • V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár, vyplňte ho, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a pošlite poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:

Do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme vyjadrenie pre vydanie stavebného (zlúčeného) povolenia, ktoré následne predložíte na príslušný stavebný úrad. Dokumenty zaslané v papierovej forme alebo na CD nevraciame.

Stav riešenia Vašej žiadosti