Hromadné plombovanie

Ak potrebujete zaplombovať viac ako dve odberné miesta, môžete požiadať Stredoslovenskú distribučnú o hromadné odplombovanie a zaplombovanie.

Po odplombovaní a realizácii plánovaných úkonov musia byť nemerané a meracie okruhy zaplombované oprávnenou osobou spoločnosti SSD na základe predloženého formulára:

Upozornenie:

Ak vykonávate rekonštrukciu akéhokoľvek elektrického zariadenia pred meraním a pri rekonštrukcii dôjde k zmene technických parametrov pripojenia, zmení sa maximálna rezervovaná kapacita (hodnota hlavného ističa), počet fáz, umiestnenie merania, typ merania, prípadne sa mení elektrický rozvod v stúpačkových vedeniach bytových domov, postupujte nasledovne:

Ak požadujete zaplombovať viac ako dve odberné miesta mimo rekonštrukcie elektrického zariadenia pred meraním (nedochádza k žiadnym zásahom do elektrických rozvodov – napr. ide o natiahnutie internetovej siete a pod.) postupujte nasledovne: