Zmluva o pripojení pre segment Firmy a organizácie

Uzatvorenie Zmluvy o pripojení

 

Podľa aktuálne platnej legislatívy, predovšetkým v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. platí, že medzi Stredoslovenskou distribučnou, a. s., ako prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, musí byť s každým odberateľom elektriny fyzicky pripojeným do distribučnej sústavy písomne uzatvorená Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave (ďalej len Zmluva o pripojení) pre každé odberné miesto.

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave, zmluvný vzťah medzi odberateľom elektriny a distribútorom elektriny, má za účel stabilizovať zmluvné a technické parametre pre bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny pre odberné miesto, ako aj aktualizovať parametre distribučnej sústavy a distribučných zariadení na strane Stredoslovenskej distribučnej, a. s. pre potreby každého odberného miesta.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že touto žiadosťou nie je možné požiadať:

  • o zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) na odbernom mieste,
  • o uzatvorenie Zmluvy o pripojení pre odberné miesto odpojené viac ako 2 roky.

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

 

Na uzatvorenie Zmluvy o pripojení je potrebné:

 

1. krok – Vyplňte nasledovný dokument.

Návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na existujúcom NN odbernom mieste - Firmy a organizácie (ďalej len Zmluva o pripojení), ktorý vypĺňa a podpisuje zákazník, ktorý žiada o uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy: 

Návrh Zmluvy o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy na existujúcom VN, alebo VVN odbernom mieste - Firmy a organizácie (ďalej len Zmluva o pripojení), ktorý vypĺňa a podpisuje zákazník, ktorý žiada o uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy: 

 

2. krok – Kontaktujte Vášho dodávateľa elektriny pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení.

Každý dodávateľ elektriny má na svojich internetových stránkach uvedený postup pre uzatvorenie Zmluvy o pripojení. Prípadne Vám podá potrebné informácie telefonicky alebo na svojich kontaktných miestach.

 

3. krok – Odoslanie vyplnenej Zmluvy o pripojení na adresu Vášho dodávateľa elektriny.

Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o pripojení odošlite na adresu Vášho dodávateľa elektriny (alebo odovzdajte osobne v obchodnej kancelárii Vášho dodávateľa).

 

Po overení Vami uvedených údajov v Zmluve o pripojení Vám zašleme na vami uvedenú adresu potvrdenú Zmluvu o pripojení.

  

UPOZORNENIE:

Zmluva o pripojení nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.