Rekonštrukcia elektrického zariadenia pred meraním

Krok 1 – Vyplňte žiadosť o rekonštrukciu prípojky

 1. Pri každej rekonštrukcii prípojky je potrebné zo strany správcu bytového domu, resp. zodpovednej právnickej osoby vykonávajúcej danú rekonštrukciu, vyplniť online formulár Žiadosť o zmenu technických parametrov MIMO DOMÁCNOSTÍ Nezabudnite doplniť povinné prílohy (najmä projektovú dokumentáciu danej rekonštrukcie) pre posúdenie rozsahu celej rekonštrukcie zo  strany SSD. Žiadosť môžete vypísať aj v papierovej podobe a poslať poštou spolu s povinnými prílohami.
 2. Spolu s predložením žiadosti o vyjadrenie sa k procesu realizácie danej rekonštrukcie v zmysle predošlého bodu je potrebné vyplniť aj online formulár na zmenu technických údajov na odbernom mieste za každé dotknuté odberné miesto Žiadosť o zmenu technických parametrov DOMÁCNOSŤ alebo Žiadosť o zmenu technických parametrov MIMO DOMÁCNOSTÍ - pri rekonštrukciách v bytových domoch ide o zaslanie žiadosti o zmenu technických parametrov na odbernom mieste pre všetky byty aj spoločné priestory, pretože vo väčšine prípadov dochádza pri rekonštrukciách stúpačiek aj k výmene hlavných ističov na odberných miestach. Aj v prípade, že nedochádza k zmene aktuálneho hlavného ističa, je potrebné poslať túto žiadosť, aby bola na odbernom mieste zo strany SSD uzatvorená v súvislosti so zmenou technických parametrov nová zmluva o pripojení v súlade s platnou legislatívou (bez povinnosti úhrady pripojovacích poplatkov pri odbernom mieste bez zmeny hodnoty hlavného ističa). Žiadosť pre DOMÁCNOSŤ rovnako ako Žiadosť MIMO DOMÁCNOSŤ môžete vypísať aj v papierovej podobe a poslať poštou.
 3. SSD následne zaistí posúdenie a odoslanie stanoviska k rekonštrukcii prípojky a súčasne aj vyjadrenia SSD k zmene technických parametrov na jednotlivých odberných miestach + zmluvu o pripojení pre jednotlivé odberné miesta, ktoré budú spracované podľa legislatívnych pravidiel (pri zmene hlavného ističa na odberných miestach - úhrada pripojovacieho poplatku v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO) + 2x zmluvy o pripojení na podpis odberateľovi.

 

Krok 2 – Vyplnenie objednávky/žiadosti na hromadné rozplombovanie

 •  Formulár OBJEDNÁVKA/ŽIADOSŤ O ODPLOMBOVANIE NEMERANÝCH A MERACÍCH OKRUHOV NA ODBERNOM MIESTE je potrebné vyplniť v prípade, že požadujete odplombovanie a následné zaplombovanie dvoch a viac odberných miest v jednom pripojenom objekte, kde dochádza k rekonštrukcii elektrického zariadenia pred meraním. V čase jej zaslania do SSD už musí byť vyriešená žiadosť o rekonštrukciu prípojky s vyjadrením SSD k uvedenej zmene (viď krok 1), alebo môžete túto objednávku zaslať súčasne so žiadosťami v zmysle kroku 1, pričom posudzovanie objednávky bude možné až po posúdení žiadosti v zmysle kroku 1a).
 • Na základe predloženej objednávky/žiadosti Vám spoločnosť SSD povolí/nepovolí odplombovanie odberných miest.
  • V prípade, že Vám SSD povolí odplombovanie, môžete začať s plánovanou realizáciou a odplombovať odberné miesta.
  • V prípade, že Vám SSD nepovolí odplombovanie, musíte opätovne predložiť objednávku/žiadosť a odberné miesta nesmiete odplombovať.
 • Objednávku/žiadosť o hromadné odplombovanie bude SSD akceptovať iba za predpokladu, že v objednávke/žiadosti budú vyplnené všetky povinné údaje objednávateľa a identifikačné údaje odberných miest.

  

Krok 3 – odoslanie objednávky/žiadosti

Vyplnený formulár odošlite jedným z nasledovných spôsobov:

 • Poštou na adresu Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 • Emailom na adresu prevadzkovatel@ssd.sk

Upozornenie

Pri rekonštrukcii spoločných prípojok (najmä rekonštrukciách stúpačkových vedení v bytových domoch) musia byť splnené všetky podmienky pripojenia ku žiadostiam v zmysle kroku 1, čiže musia byť splnené nielen podmienky stanovené zo strany SSD ku samotnej rekonštrukcii týchto rozvodov, ale musia byť splnené aj podmienky pripojenia pre jednotlivé odberné miesta. To znamená, že ak sa daná rekonštrukcia vzťahuje napr. na 25 aktuálne pripojených odberných miest so zmenou hlavného ističa na jednotlivých odberných miestach, tak musia byť do SSD do termínu uvedeného v jednotlivých zmluvách o pripojení uhradené predpísané pripojovacie poplatky pre 25 odberných miest a musí byť do SSD vrátených aj 25 podpísaných novovystavených Zmlúv o pripojení pre tieto odberné miesta zaslané zo strany SSD ku jednotlivým žiadostiam v zmysle kroku 1. V opačnom prípade bude SSD nútená postupovať voči jednotlivým odberateľom v zmysle platnej legislatívy ako ku odberným miestam s nesplnenými podmienkami pripojenia, ktoré môže vyústiť v krajnom prípade až do odpojenia.

Kto môže požiadať o hromadné odplombovanie/zaplombovanie?

 • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie môže požiadať oprávnená osoba (napr. správca bytového domu, zástupca spoločnosti vykonávajúci rekonštrukciu elektroinštalácie spoločných priestorov), ktorej budú fakturované práce súvisiace s hromadným odplombovaním/zaplombovaním. V prípade, že o hromadné odplombovanie/zaplombovanie žiada spoločnosť vykonávajúca rekonštrukciu, spolu so žiadosťou o hromadné odplombovanie/zaplombovanie je potrebné predložiť splnomocnenie správcu/splnomocnenie zástupcu vlastníkov bytového domu.
 • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie môže požiadať oprávnená osoba iba vtedy, ak sa nemenia technické podmienky pripojenia stanovené v zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre dané odberné miesto.